Vedúci ústavu: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Sekretariát: Ing. Jana Bacskorová, Agneša Balková
Zástupca vedúceho ústavu:

Ing. Juraj Tulík, PhD. (KDM), prof. Ing. Ján Jobággy, PhD. (KSVB), doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. (KZSBT)

Ústav vznikol zlúčením katedier:

Katedry dopravy a manipulácie (KDM), Katedry strojov a výrobných biosystémov (KSVB), Katedry zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (KZSBT)