zástupca vedúceho pracoviska:
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.

 

Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky

Vedúca katedry: doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry: doc. Ing Jana Lendelová, PhD.

Pedagogická činnosť

Katedra zabezpečuje výučbu v bakalárskych, inžinierskych aj doktorandských študijných programoch so zameraním na poľnohospodársku, potravinársku a environmentálnu techniku, techniku v biosystémoch a odpadovom hospodárstve a na spoľahlivosť a prevádzkovú bezpečnosť techniky  a  technických systémov.

Katedra vyučuje široké spektrum predmetov zameraných na techniku pre chov zvierat, spracovanie surovín, materiálov a biomasy pre potravinové i nepotravinové využitie hlavne v bioenergetike, procesnú techniku, stacionárne dopravné zariadenia, technickú infraštruktúru  a zariadenie budov, techniku prostredia, energetické audity, konštruktívnu geometriu a technickú grafiku.

Katedra zabezpečuje prevádzkovú prax pre celú fakultu.

Katedra a jej predchodkyne vychovali množstvo absolventov i  mnohých kandidátov vied a doktorov filozofie, ktorí úspešne pracujú nielen na katedre, ale aj v iných vedecko-výskumných inštitúciách a vo výrobnej praxi, a to tak na Slovensku ako aj v zahraničí.

Vedecko-výskumná činnosť

Výskumná činnosť katedry je v súčasnosti zameraná predovšetkým na štúdium interakcie medzi biologickými procesmi (človek a zviera), technikou a životným prostredím a na bezpečnosť techniky. Uvedené problematiky nadväzujú na výchovno-vzdelávaciu činnosť katedry a sú orientované na potreby praxe.

Katedra rieši národné i medzinárodné projekty. Aktuálne je veľká časť výskumných aktivít venovaná  medzinárodnému projektu Výskumno-vývojový zámer projektu na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie, ktorého cieľom sú výskumné činnosti zamerané na inovatívne technologické postupy zamerané na ekonomicky a energeticky efektívne a environmentálne akceptovateľné využitie odpadov a vedľajších produktov z agropotravinárstva a pestovanej biomasy.

Pracovníci katedry sú taktiež členmi medzinárodného konzorcia projektu COST zameraného na problematiku emisii amoniaku a skleníkových plynov zo stavieb živočíšnej výroby.

Oblasť reakcie  zvierat na techniku a prostredie katedra riešila v projekte 7. rámcového programu EÚ (http://www.aware-welfare.eu/aware ). Spolupráca so zahraničnými partnermi z  projektu pokračuje. Okrem toho je vo všeobecnosti výskum katedry zameraný v projektoch VEGA a KEGA na konverziu a využitie biomasy vrátane manažmentu odpadov, na životné podmienky zvierat a na bezpečnosť techniky. Katedra je zapojená aj do celouniverzitného projektu AgroBioTech.


Pomerne značná časť meraní a experimentov výskumu sa uskutočňuje v praxi a na Vysokoškolskom majetku SPU. Katedra má k dispozícii aj laboratóriá v sídle fakulty. Sú to Laboratórium meracej a vyhodnocovacej techniky, Laboratórium dopravných zariadení, Laboratórium strojov na rozpájanie tuhých látok, Laboratórium potravinárskej techniky, Laboratórium nápojovej techniky, Laboratórium techniky pre živočíšnu výrobu, Laboratórium konverzie biomasy, Laboratórium výskumu prostredia pre chov hydiny, Laboratórium výskumu mikroklímy.

V minulosti sa katedra zaoberala aj výskumom fyzikálno-mechanických vlastností poľnohospodárskych  a potravinárskych materiálov i materiálov použitých pri konštrukcii techniky pre chov zvierat a potravinárstvo.

Z histórie:

Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky vznikla v roku 2016 zlúčením Katedry výrobnej techniky a Katedry stavieb.

Katedra výrobnej techniky vznikla na Mechanizačnej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej odčlenením pracovníkov z „Katedry poľnohospodárskej mechanizácie“ v septembri 1964. V období od svojho vzniku až do roku 1981 mala názov „Katedra vnútropodnikovej mechanizácie a elektrifikácie“. V nasledujúcich rokoch bol názov katedry v súvislosti s organizačnými zmenami na fakulte a tiež v súvislosti s vývojom odborného zamerania katedry niekoľkokrát zmenený. V roku 1981 bola od katedry odčlenená časť pedagogických a technických pracovníkov na vtedajšiu Katedru energetiky (v súčasnosti Katedra dopravy a manipulácie ). Po tejto zmene v rokoch 1981 až 1988 mala katedra názov „Katedra vnútropodnikovej mechanizácie“. V rokoch 1988 až 1992 mala katedra názov „Katedra mechanizácie živočíšnej výroby“. V roku 1992 bola katedra premenovaná na „Katedru mechanizácie živočíšnej a potravinárskej výroby“. Zmeny v spoločnosti, záujem študentov o nový obsah štúdia a nové študijné programy priniesli nový názov nielen fakulte, ale aj všetkým jej základným pracoviskám, a tak od roku 2008 až do jej zlúčenia v roku 2016 mala katedra názov „Katedra výrobnej techniky“.

Funkciu vedúceho katedry vykonávali:

Ing. Peter Ducho, DrSc. - 1964 – 1986
doc. Ing. Jozef Ondrišek, CSc. - 1986 – 1994
Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Lobotka, DrSc. - 1994 – 1997
doc. Ing. Lubomír Kubina, CSc. - 1997 – 2000
prof. Ing. Štefan Kováč, CSc. - 2000 – 2003
doc. Ing. Ivan Karas, PhD. - 2003 – 2006
doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc. - 2007 – 2012
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - 2012 – 2021
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. – 2021 – súčasná vedúca Katedry zariadení stavieb a bezpečnosti techniky.


Základom pre vytvorenie Katedry stavieb sa stal bývalý Ústav geodézie, poľnohospodárskych stavieb a meliorácií, ktorého vznik sa datuje od školského roku 1952/53. Ústav bol organizačne pričlenený k bývalej Katedre poľnohospodárskej mechanizácie, neskôr ku Katedre pedológie, ktorá potom dostala názov Katedra prostredia. Samostatná Katedra stavieb vznikla v školskom roku 1960/61 a až do jej zlúčenia s Katedrou výrobnej techniky prevažne združovala pedagogickú i vedeckovýskumnú činnosť v oblasti poľnohospodárskych stavieb.

Funkciu vedúceho katedry vykonávali:

prof. Dr. Ing. arch. Alexander Knapo - 1960 – 1970
prof. Ing. Imrich Minárik, CSc. - 1970 – 1985
doc. Ing. Tamara Marková, CSc. - 1985 – 1989
doc. Ing. Ing. Ján Hubinský, CSc. - 1989 – 1994
doc. Ing. Jozef Priecel, CSc. - 1994 – 2000
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc. - 2000 – 2007
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. - 2007 – 2016