zástupca vedúceho pracoviska:
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.

 

História katedry:

Počiatok vzniku Katedry strojov a výrobných biosystémov treba hľadať pri zakladaní Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach v r. 1946. Vtedy bol na škole založený Ústav strojníctva.  Po preložení VŠPaLI z Košíc do Nitry v r. 1952 a po reorganizácii katedier, vznikla Katedra poľnohospodárskej mechanizácie a pôdoznalectva.  Po roku 1953 katedra vystupuje pod názvom Katedra mechanizácie poľnohospodárstva. V začiatkoch vzniku katedry boli postupne na jej čele Ing. F. Bajúz a doc. Ing. E. Mates.

Prebiehajúce zmeny v poľnohospodárstve boli základom vzniku Prevádzkovo-ekonomickej fakulty v r. 1959. S rozvojom poľnohospodárskej techniky a jej uplatnením v praxi, sa vytvárali v rámci PEF podmienky pre nový študijný odbor Mechanizácia poľnohospodárstva (1962). Ešte v r. 1960 sa z pôvodnej katedry vyčlenili Katedra matematiky a fyziky, Katedra motorov a traktorov, neskôr oddelenie opravárenstva a mechanickej technológie a Katedra vnútropodnikovej mechanizácie a elektrifikácie. Toto organizačné opatrenie viedlo k zmene pôvodného názvu na Katedra mechanizácie rastlinnej výroby. V tomto období už na jej čele stál prof. Ing. Ján Tomovčík, CSc. (1956 - 1970).

Vedenie katedry:

  • 1970 – 1985 Katedra mechanizácie rastlinnej výroby - Ing, Marko Ďuriš, CSc.
  • 1985 – 1989 - doc. Ing. Ladislav Nozdrovický, CSc.,
  • 1989 – 1994 - prof. Ing. Jaroslav Páltik, CSc.,
  • 1994 – 2000 - doc. Ing. Jozef Paulen, CSc.,
  • 2000 – 2011 - prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.,
  • 2011 – 2018 – prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.,
  • 2019 – doteraz – doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.

Po vzniku Mechanizačnej fakulty (1969) sa Katedra mechanizácie rastlinnej výroby stala jednou z profilujúcich katedier  a svoju pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť zamerala na problematiku konštrukcie a využívania poľnohospodárskej techniky pri pestovaní a výrobe obilnín, krmovín, strukovín, kukurice a zemiakov. Značná časť výskumnej činnosti bola na Katedre mechanizácie rastlinnej výroby od r. 1959 až doteraz venovaná problematike agrofyziky. V tomto čase to bolo jediné vedecké pracovisko v Československu, ktoré sa začalo zaoberať fyzikálno - mechanickými vlastnosťami rastlinných materiálov.  V oblastí využívania poľnohospodárskej techniky boli práce zamerané na problematiku skupinového nasadenia strojov a ich využívanie. Neskôr sa do popredia dostala problematika vzťahu pôda - stroj - ekológia.

Dnes sa katedra uberá smerom aplikácie a hodnotenia kvality práce poľnohospodárskej techniky, efektívnosti jej využívania a stanovenie prevádzkových nákladov práce strojov. Populárnou problematikou je aj oblasť presného poľnohospodárstva, navigačných a informačných systémov a pozberová úprava poľnohospodárskych plodín. Katedra svoj výskum zameriava popri poľnohospodárskej technike aj na oblasť bioenergetiky a obnoviteľných zdrojov energie.

Garantované študijne programy

- v odbore  „Poľnohospodárska a lesnícka technika“:

  • Obchodovanie a podnikanie s technikou
  • Poľnohospodárska technika
  • Technika pre biosystémy

SÚČASNÉ ZAMERANIE ZAMESTNANCOV KATEDRY

FOTOGALÉRIA