Vnútorné predpisy Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (TF SPU v Nitre)

 

Štatút TF SPU v Nitre

 

Organizačný poriadok TF SPU v Nitre

 

Zásady volieb do AS TF SPU v Nitre

 

Rokovací poriadok AS TF SPU v Nitre

 

Rokovací poriadok VR TF SPU v Nitre

 

Etický kódex zamestnanca a študenta SPU v Nitre

 

Smernice, usmernenia a rozhodnutia dekana

DS / Verejný Dokumentový server / Technická fakulta / Fakulta / Dokumenty TF SPU

 

Interné hodnotenie výkonov

DS / Technická fakulta / Dokumenty na web / Ostatne

 

Vnútorné predpisy vedeckých a účelových pracovísk TF SPU v Nitre

Vedecké pracoviská

Účelové pracoviská