COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje podľa § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a odborných asistentov a funkcií vedúcich zamestnancov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre výberové konanie na obsadenie 3 funkcií vedúcich ústavov: vedúci Ústavu konštruovania a strojárskych technológií, vedúci Ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, vedúci Ústavu poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky.

napísal (počet komentárov: 0)

Na Technickej fakulte sa konalo stretnutie predstaviteľov našej fakulty s Kyiv National University of Technology and Design z Ukrajiny. Témou rokovania bolo nadviazanie spolupráce.

napísal (počet komentárov: 0)

Technická fakulta naďalej úspešne napreduje v spolupráci s praxou, čoho dôkazom je aj stretnutie vedenia JLR s predstaviteľmi Technickej fakulty.

napísal

Na pôde univerzity sa 3. mája konalo slávnostné stretnutie novovymenovaných profesorov s rektorkou SPU v Nitre Klaudiou Halászovou.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 21. apríla 2021 vo veku 88 rokov navždy odišiel prof. Ing. Bohumil Procházka, CSc., dekan bývalej Mechanizačnej fakulty VŠP v Nitre, ktorý sa výraznou mierou podieľal na jej vzniku a rozvoji.