COVID-19

Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

SPU v Nitre si pripomenula Deň učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov prijal a ocenil rektor SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. osobnosti z radov zamestnancov univerzity, ktoré sa svojou činnosťou v oblasti rozvoja, výchovno-vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti zaslúžili o šírenie dobrého mena  univerzity.

napísal (počet komentárov: 0)

Informácie pre záujemcov o štúdium

Vážení uchádzači o štúdium, oznamujeme Vám, že termín zaslania prihlášok pre 2. kolo na štúdium bakalárskych študijných programov a termín podania prihlášok na inžinierske štúdium na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2015/2016 je do 26. júna 2015.

napísal (počet komentárov: 0)

Kariérny deň na Technickej fakulte SPU v Nitre

V priestoroch posluchárne „CH“ sa 25. 3. 2015 uskutočnil Kariérny deň na TF SPU v Nitre. Podujatie za účasti pozvaných firiem Muehlbauer Technologies s.r.o., MATADOR Automotive Vráble a.s. a ZF Slovakia, a.s. otvoril dekan TF prof. Tkáč.

napísal (počet komentárov: 0)

Kariérny deň 2015 na TF SPU v Nitre

V posluchárni CH sa v stredu 25.marca 2015 uskutoční Kariérny deň Technickej fakulty SPU v Nitre.

napísal (počet komentárov: 0)

Motivačné štipendiá v priemernej výške 1000 € aj pre študentov TF SPU v Nitre

V zmysle „Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015“ sa jednotlivým vysokým školám poskytuje dotácia na motivačné štipendiá pre študentov v dennej forme štúdia vo vybraných študijných odboroch.