COVID-19

Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 09.09.2021 sa v posluchárni MF-24 Technickej fakulty SPU v Nitre konalo jubilejné stretnutie absolventov „bývalej“ Mechanizačnej fakulty, ktorí ukončili štúdium v roku 1971.

napísal

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje podľa § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a odborných asistentov a funkcií vedúcich zamestnancov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre výberové konanie na obsadenie 3 funkcií vedúcich ústavov: vedúci Ústavu konštruovania a strojárskych technológií, vedúci Ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, vedúci Ústavu poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky.