Vedúci ústavu: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Sekretariát: Ing. Gabriela Čurgaliová
Zástupca vedúceho ústavu: doc. Ing. Martin Olejár, PhD., doc. RNDr. Ľubomír Kubík PhD.
Ústav vznikol zlúčením katedier:

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky, Katedra fyziky

 

 

Zameranie:

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky má vedeckovýskumnú činnosť orientovanú na tri hlavné oblasti.

 1. Informatika a mikroprocesorová technika:
 • navigácia autonómnych mobilných robotov
 • využitie procesorovej a výpočtovej techniky pri monitorovaní a riadení tepelných sústav a iných technologických zariadení,
 • diaľkový prenos meracích dát,
 • aplikácie mikrokontrolérov na automatizáciu merania,
 • aplikácia metód elektronického vzdelávania.
 1. Automatizácia výrobných procesov:
 • využitie PLC regulátorov v technologických procesoch,
 • automatizácia výrobných procesov v poľnohospodárstve,
 • fuzzy riadenie a inerciálna navigácia mobilných robotov.
 1. Meracia technika:
 • meranie základných fyzikálnych veličín,
 • meranie fyzikálno-mechanických vlastností pôdy a materiálov po obrábaní rôznymi technológiami,
 • zisťovanie pozície poľnohospodárskych zariadení pomocou inerciálnych snímačov.

 

Katedra fyziky

Katedra fyziky je vo svojej činnosti, svojím pedagogickým aj vedecko-výskumným zameraním orientovaná na fyziku, aplikovanú fyziku a príbuzné disciplíny, najmä na termiku, kalorimetriu, reológiu kvapalín, materiálové inžinierstvo, fotovoltaiku a ekologické obnoviteľné zdroje, fyziku biomasy, konduktivitu materiálov, počítačové aplikácie a počítačové modelovanie. Katedra zabezpečuje výučbu matematicky a fyzikálne zameraných predmetov na Technickej fakulte a Fakulte biotechnológií a potravinárstva.

 

Pedagogická činnosť katedry:

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky garantuje študijný program „Riadiace systémy vo výrobnej technike“ na všetkých stupňoch štúdia. V bakalárskom programe garantuje predmety Algoritmy a dátové štruktúry, Elektrotechnika, Úvod do programovania, Automatizácia, Technické meranie, Elektronika, Roboty a manipulátory, Číslicová elektronika, Informačné a dátové súbory, Aplikačné programovanie. V inžinierskom programe garantuje predmety Elektrotechnické predpisy, Informačné systémy, Technická kybernetika, Aplikovaná elektronika, Automatizácia technologických procesov, Programovanie 1, Programovanie 2, Mikrokontroléry v riadaicej technike, Moderné komunikačné prostriedky. V doktorandskom programe garantuje predmety Automatizácia meracích a riadiacich procesov, Simulačné programovanie a datamining. V rámci štúdia majú možnosť získať certifikát  firmy B&R a certifikát získania elektrotechnickej kvalifikácie § 21 vyhlášky BOZP.

Katedra fyziky sa zameriava na výučbu predmetov pokrývajúcich široké spektrum  matematiky, fyziky a príbuzných disciplín. Zabezpečuje výučbu predmetov pre Technickú fakultu a Fakultu biotechnológií a potravinárstva. Katedra realizuje výučbu profilových, povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetov, a to sú najmä predmety: Úvod do technickej fyziky, Technická fyzika, Teoretické základy technických disciplín, Biofyzika, Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín, Aplikovaná fyzika, Fyzikálne princípy v ekoenergetike, Počítačové spracovanie obrazu, Inžinierska ekológia a Aplikácia OS Linux vo fyzike a technike.Všetky činnosti sú podporované vedeckým výskumom katedry a špecializovanými laboratóriami pre študentov vo všetkých oblastiach výučby. Katedra zabezpečuje výučbu všetkých predmetov aj v anglickom jazyku.

 

Vedecko-výskumná činnosť katedry:

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky

 • Profilácia Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky v rámci vedecko-výskumnej činnosti je dlhodobo orientovaná na:
 • navigáciu autonómnych mobilných robotov v situáciách systémov bez prítomnosti a nutnosti GPS signálu pomocou inerciálnych snímačov s MEMS technológiou v súčinnosti s odometrickou metódou navigácie a s možnosťou filtrácie nameraných dát,
 • modelovanie dynamických systémov,
 • riadenie zariadení v priemyselnej automatizácii PLC regulátormi B&R Siemens a Backhoff,
 • aplikáciou elektroniky, jednočipových mikroprocesorov Silicon Laboratories a PLC systémov do rastlinnej a živočíšnej výroby,
 • meraním koncentrácie plynov v ovzduší pomocou drónov,
 • systémy pre bezdrôtovú presnú časovú synchronizáciu priemyselných počítačov,
 • meranie penetrometického odporu pôdy a meranie infiltrácie pôdy a ,
 • problematiku metrológie kvality povrchov materiálov generovaných rôznymi technologickými procesmi,
 • riadenie a optimalizáciu progresívnych technológií orientované do oblasti kvality povrchovej vrstvy po laserovom obrábaní.

 

Profilácia Katedry fyziky v rámci vedecko-výskumnej činnosti je dlhodobo orientovaná na experimentálny materiálový výskum fyzikálnych vlastností materiálov, a to najmä na termiku, termickú analýzu, kalorimetriu, reológiu kvapalín, materiálové inžinierstvo, fotovoltaiku a ekologické zdroje, fyziku biomasy, konduktivitu materiálov, počítačové aplikácie a počítačové modelovanie. Orientuje sa na skúmanie technických materiálov, ale aj materiálov biologického pôvodu (surovín, potravín, biopalív, biomazív...)

Experimentálna činnosť sa konkrétne zameriava na:

 • elektrické, termofyzikálne a reologické vlastnosti biologických (potravinárskych) a technických materiálov (biopalív, bioolejov a biomasy),
 • termické analýzy procesov a teplotné správanie biopalív, biomazív, biomasy a technických materiálov,
 • štruktúrne a textúrne vlastnosti technických a biologických materiálov (surovín, potravín, biomasy ),
 • mechanické vlastnosti technických a biologických materiálov (surovín a potravín, peliet, obalových fólií a pod.)
 • výskum a návrh parametrov fotovoltaických systémov a návrh a výpočet efektívnosti ekoenergetických zdrojov,
 • počítačové spracovanie obrazu, meranie rozmerov a distribúcie objektov v obraze.

 

Špecializované laboratória katedry:

Laboratórium elektrotechniky MF03

V laboratóriu sa nachádzajú moderné digitálne meracie prístroje s možnosťou komunikácie s PC, frekvenčné meniče VONSCH s výstupným výkonom do 12 kW, certifikované meracie systémy Schrack na štvorkvadrantné meranie spotreby elektrickej energie – priame meranie do 100 A, univerzálny merací systém OM402UNI na meranie elektrických aj neelektrických veličín, výkonové regulovateľné jednosmerné i striedavé napájacie zdroje. V laboratóriu možno vykonávať meranie obvodových veličín nízko aj vysoko výkonových jednosmerných aj striedavých elektrických obvodov. Ďalej sa tu nachadzajú zdroje GETI GLPS3005E 1 ks, meracie prístroje UNI-T UTP3305 4 ks, Manson NP-9615 2 ks, stolný multimeter UNI-T UT803 4 ks, ručný multimeter UT39C 10 ks, sada reostatov 22 ks, modulové elektronické prístroje Elko, Autotransformátor RA 3x10 1 ks, RA 3x20 2 ks.

Laboratórium automatizácie a riadenia MF 04

,Aktualizovaný výkonný PC s monitorom (2020) 8ks , PLC B&R X20CP1583 (2016) 4 ks, PLC Beckhoff CX5130 (2018) 4ks, Panel PC Beckhoff CP6606 (2021) 8ks, Výučbový panel FESTO (2006) 4ks, PLC Allen-Bradley CompactLogix L32E (2007) 1ks, dotykový panel Allen-Bradley PanelView Plus 600 (2007) 1ks, Zdroj Diametral R124R50E (2006) 4ks, Zdroj Manson NP 9651 (2016) 4ks, Zdroj Manson SPS9602 (2007) 1ks, Kompresor Schneider SilentMaster 50-8-9W (2006) 1ks, Vyučbový model dopravníkového systému pre inteligentné karty (2020) 1ks, Model pneumatického lisu (2015) 1ks, Model pneumatického manipulátora (2020) 1ks, Model premiešavania tekutín (2011) 1ks.                                                        

Laboratórium elektroniky a merania  MF14

 Laboratórne vybavenie: Digitálny osciloskop Keysight EDUX1002G (2019), 2x Digitálny osciloskop  Rigol DS1054 (2020), 1x Digitálny osciloskop  Rigol DS1052E (2009), 2x Signálový generátor funkcií Rigol DG1022 (2009), 1x Signálový generátor funkcií  GW Insteak GFG-3015 (2009), 5x Dig. multimeter AX-585B (2018), , 6x Dig. multimeter AX-MS8221A (2018), 6x Dig. multimeter UT-58D (2018), 4x Dig. multimeter DMM-3800-21 (2010), 1x Kliešťový multimeter PK400 (1998?), 1x Analógový multimeter AVOMET (1989?), 4x Napájací zdroj TP23-03 (2019), 2x Školský stabilizovaný zdroj BK127 (1996?)  1x Analyzátor výkonu DW-6090 (2008?), 1x Metra Icomet (1968), 1x 3 fázový

elektromer DHZQ-ER723010 (1997?), 1x Napäťová referencia AD584-M (2018), 1x USB meracia karta NI USB-6008 (2009), 1x USB meracia karta NI MyDAQ (2009). 1x odporová dekáda 11111Ohm (1989?), Reostaty (1987?), 4x Desktopové PC Veriton M2 Series (2009), 4x Monitor V193W E (2009), Snímače (Pt100, Pt1000, tenzometre, prietokomery, fotodiódy a iné...),  Merané a pomocné súčiastky (rezistory, kondenzátory, cievky, operačné zosiľňovače, diódy tranzistory a iné...)                                                                                                                          

Laboratórium IKT MF21

20 ks výkonný PC s monitorom (2014), RT ToolBox 2 with Simulation (2017), priemyselný robot Mitsubishi RV2-FR-D-S25 s príslušenstvom (2017) - zebezpečované výpožičkou od: Mitsubishi Electric Europe B.V.-o.z.                                                                                                                           

Laboratórium IKT a elektroniky MF22

Digitálny osciloskop s logickým analyzátorom Rigol DS1104Z (2021) 4 ks, laboratórny zdroj UNI-T UTP3305 (2021) 4 ks, prenosný priemyselný osciloskop Fluke 125 (2010), 20 x aktualizovaný výkonný PC s monitorom (2020), Programátor BeeProg2 (2007 - aktuálny softvér pre všetky čipy do 2021) 1 ks, Programátor Silabs (2016) 10 ks, vývojové dosky Texas Instrument pre spínané zdroje, vývojové dosky Silabs C8051F410-TB 5 ks, C8051F120-TB 5 ks, C8051F340-TB 5 ks, číslicový multimeter UNI-T UT39C (2020) 10 ks, nespájkovateľné polia, vodiče, pasívne a aktívne súčiastky, Funkčný generátor DG3061A (2016)                                                                                                                       

Laboratórium IKT MF23                                                                                        

20+1 ks -  Acer Veriton M275, E3300, 4GB DDR3, 240GB SSD, 19“ LCD, WIN10-64