Ak máte nejaké otázky, ktoré chcete zodpovedať v písomnej forme v dolnej časti stránky je formulár.  Stránku priebežne sledujeme a budeme Vám odpovedať. Ak uvediete aj mail, odpovieme priamo tam.

Interaktívna prehliadka Technickej fakulty SPU v Nitre
Ponúkané študijné programy
Profil absolventa

VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
Absolventi študijného programu „Výrobné technológie pre automobilový priemysel“ v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) sú najmä vybavení potrebnými znalosťami a predpokladmi pre ďalšie inžinierske štúdium. Absolventi sú tiež spôsobilí vykonávať profesiu výrobný technológ. Výrobný technológ ovláda všeobecne problematiku technickej dokumentácie, technickej prípravy výroby, výrobných technológií, dokáže zabezpečovať chod výrobno-technologických systémov, zlepšovať ich prevádzkové parametre a riešiť nepredvídané situácie. Dokáže riadiť prevádzku jednotlivých zariadení aj prevádzku technologických liniek, dokáže riešiť technologické problémy, pozná bezpečnosť technológií a riziká práce, pozná základy tvorby, štruktúry a charakterizácie materiálov, vie posúdiť kvalitu materiálov a ich ekologické vlastnosti.

KVALITA A BEZPEČNOSŤ VO VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÁCH
Absolventi odboru "Výrobné technológie" dokážu riešiť problémy súvisiace so zavádzaním a prevádzkou výrobno-technologických systémov. Majú potrebné znalosti na zabezpečenie racionálnej prevádzky takýchto zariadení pri zachovaní požadovanej kvality produkcie. Absolventi majú znalosti o výrobných technológiách (zlievaní, tvárnení, obrábaní, zváraní, povrchových úpravách, tepelnom spracovaní, montáži, doprave a skladovaní), materiáloch, výrobných strojoch, prostriedkoch operačnej a medzioperačnej manipulácie a dopravy, kontrole výrobných procesov a o ich riadení. Uvedené špeciálne znalosti majú rozšírené o vedomosti z počítačovej techniky, CAx systémov a CAx technológií používaných pri príprave a riadení výroby. Absolventi majú ďalšie znalosti, na báze ktorých sú schopní komunikovať s ostatnými profesiami a zložkami participujúcimi na zabezpečení výroby (ekonomika, manažment, konštrukcia, zásobovanie, atď.). Absolventi majú schopnosť uplatniť sa pri implementácii a prevádzkovaní výrobno-technologických systémov ako technológovia, konštruktéri výrobných pomôcok v TPV a v kontrole kvality výroby. Majú znalosti a schopnosti potrebné na zabezpečenie racionálnej prevádzky a na riešenie neštandartných situácii vznikajúcich pri prevádzke, pri riešení problémov logistiky a riadení výroby. Majú tiež dostatočné vedomosti na projektovanie ucelených častí výrobných postupov.

MANAŽÉRSTVO PREVÁDZKY TECHNIKY
Absolventi študijného programu „Manažérstvo prevádzky techniky“ sú pripravovaní pre oblasť podnikania, obchodovania s technikou a riadenia prevádzky strojov a technických systémov vo výrobných a obchodných firmách a výrobných podnikoch agropotravinárskeho komplexu. Dôraz je kladený predovšetkým na možnosti a spôsoby nadobudnutia techniky a jej efektívneho prevádzkovania. V rámci štúdia sa študenti učia zostavovať a realizovať podnikateľské zámery v oblasti technickej investičnej politiky, sú pripravovaní pre obchodnú činnosť s technikou vrátane poradenstva, logistickej a servisnej činnosti. Študijný program je v značnej miere podporovaný predmetmi ekonomického charakteru (základy ekonomiky, základy manažmentu a marketingu, základy učtovníctva, základy obchodného práva, základy komerčných činností a p.) s ohľadom na budúce odborné zameranie absolventa podnikateľského typu. Posilnená jazyková príprava dáva možností pre obchodovanie so zahraničnými subjektami. Zásluhou širokého spektra technických, ekonomických a manažérských vedomostí a absolventi medziodborového štúdia svoje uplatnenie môžu nachádzať pri podnikaní v podnikoch a firmách zameraných na poskytovanie komerčných technických služieb a v obchode so strojmi a technických zariadeniami. Značné možnosti sa naskytajú aj leasingu a prenajímania technických prostriedkov v rezorte priemyslu, poľnohospodárstva, potravinárstva a v ďalších oblastiach. Osobitnou oblasťou poskytujúcou absolventom možnosť uplatnenia sú servisné a predajné strediská firiem zabezpečujúcich dovoz, distribúciu zahraničných strojov a zariadení. Charakter vedomostí získaných počas štúdia dáva absolventom možnosť uplatnenia aj v štátnej správe a v regionálnych inštitúciách zaoberajúcich sa problematikou investičnej politiky, riadenia komerčných technických služieb a obchodovania so strojmi a zariadeniami.

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
Absolvent odboru Dopravné stroje a zariadenia (1. stupeň) dokáže analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych praktických oblastiach dopravy a manipulácie s materiálom, navrhovať riešenia dopravno- manipulačných problémov a ovládajú problematiku prevádzky, údržby a opráv dopravno-manipulačných systémov a ich prvkov. Vie spolupracovať s manažérmi, používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Absolvent má znalosti o stavbe a prevádzkových vlastnostiach dopravno- manipulačných systémov a ich prvkov, dokáže riešiť praktické organizačno – operatívne úlohy prevádzky a údržba dopravy a manipulácie.

RIADIACE SYSTÉMY VO VÝROBNEJ TECHNIKE
Absolvent študijného programu riadiace systémy vo výrobnej technike chápe podstatné fakty, pojmy, princípy a súvislosti z teórie, stavby a riadenia informačných a riadiacich systémov vo výrobnej technike s aplikáciou na podmienky agrosektora. Tieto poznatky vie použiť pri návrhu, montáži, oživovaní, programovaní a riadení techniky, pri realizácii meraní, diagnostike a servise techniky vo výrobných systémoch a prevádzkach. Chápe súvislosti a dôsledky alternatív riešenia problémov. Dokáže definovať vhodné teórie a metódy, praktické postupy a nástroje na určenie problémov, navrhovanie a vyhodnotenie variantných riešení pri návrhu, realizácii a správe informačných a riadiacich systémov.

Podmienky prijímania uchádzačov
Čo vravia na štúdium absolventi fakulty?
Často kladené otázky

Je potrebné poslať prihlášku poštou aj keď je elektronická?

E – prihláška je platná bez papierovej prihlášky a bez príloh (nevyhnutné prílohy budú riešené dodatočne na základe vyzvania jednotlivých fakúlt resp. až pri zápise na štúdium)

 

Ktoré doklady je potrebné poslať spolu s prihláškou?

Životopis, doklad o zaplatení za prijímací pohovor.

 

Je potrebné overovať vysvedčenia?

V prípade, že na prihláške máte známky overené školou tak nie.

 

Na aké číslo účtu je potrebné zaplatiť poplatok?

Pri elektronickej prihláške 35 € – poplatok zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške.

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:
o IBAN: SK4081800000007000066247
o konštantný symbol (KS) 0558
o variabilný symbol (VS) 103900
o špecifický symbol (ŠS) 103900721
o správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

 

V prípade záujmu o dva študijné programy si mám podať dve prihlášky?

Nie stačí si uviesť v jednej prihláške alternatívny typ študijného programu a zaplatiť jeden poplatok za prihlášku.

 

 

Ďalšie vzdelávanie počas štúdia
Základy manažérstva kvality (ISO 9000, 9001, 9004)
Bezpečnostný technik
Interný audítor v systéme environmentálneho manažérstva (ISO 14001)
Interný audítor pre automobilový priemysel (ISO/TS 16 949)
Medzinárodný zváračský technológ - IWT
Doplnkové pedagogické štúdium
Interný audítor BOZP (OHSAS 18001)
Tribotech
Medzinárodný zváračský inžinier - IWE
Autoškola Akadémia

Všetci študenti Technickej fakulty majú zľavu na vodičské kurzy.

Autoškola Akadémia - oficiálna webová stránka

Ak ste stále nenašli odpovede - napíšte Vaše otázky. Stránku priebežne sledujeme a budeme Vám odpovedať. Ak uvediete aj mail, odpovieme priamo tam.