1. rok štúdia – denná forma štúdia prezenčnou a kombinovanou metódou

11. septembra 2023 – poslucháreň „CH“:

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách o 8:00 h
Riadiace systémy vo výrobnej technike o 12:30 h

 

1. rok štúdia – denná forma štúdia prezenčnou metódou

12. septembra 2023 – poslucháreň „CH“:

Automobilové dopravné systémy o 8:00 h
Manažérstvo prevádzky techniky o 10:00 h

 

K zápisu do 1. ročníka si prineste:

  • občiansky preukaz,
  • potvrdenie o predchádzajúcom (i neskončenom) štúdiu na 2. stupni štúdia na vysokej škole,
  • podľa potreby preukážky na zľavu cestovného pre železničnú a autobusovú dopravu,
  • vytlačené potvrdenia o štúdiu (3 ks A4 alebo podľa potreby),
  • pero na vypisovanie úradných dokladov.

Študenti kombinovanej metódy štúdia musia doložiť fotokópiu pracovnej zmluvy, prípadne živnostenského listu.

Účasť na zápise je povinná!

 

2. rok štúdia –   denná forma štúdia prezenčnou a kombinovanou metódou

Študenti, ktorí splnili podmienky pre postup  do ďalšej časti štúdia (získanie minimálne 48 kreditov) sa na štúdium zapíšu elektronickou formou. Neukončené predmety si musia opakovane zapísať do nasledujúceho akademického roka. Elektronický zápis bude sprístupnený od 1. augusta 2023 do 31. augusta 2023. V prípade, že študent tieto podmienky nespĺňa, môže si podať na študijné oddelenie do 15. 08. 2023 žiadosť o opakovanie predmetov z predchádzajúcej časti štúdia (viac ako 12 kreditov), prípadne aj žiadosť o zmenu formy štúdia.

Študenti v 2. roku štúdia sú povinní si priniesť tlačivo Oznámenie pre register študentov pre ak. rok 2023/2024.

Tlačivá študentom druhého roku štúdia budeme potvrdzovať na študijnom oddelení  od 18. 09. 2023.

 

Potvrdenie o štúdiu

Potvrdenie o štúdiu 1. ročník – denná kombinovaná forma

Potvrdenie o štúdiu 1. ročník – denná prezenčná forma

Potvrdenie o štúdiu 2. ročník – denná kombinovaná forma

Potvrdenie o štúdiu 2. ročník – denná prezenčná forma

Oznámenie pre register študentov ak. rok 2023/2024 (študenti 2. ročníka)