1. rok štúdia – denná prezenčná forma štúdia kombinovanou metódou

12. septembra 2022 – poslucháreň „CH“:

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách o 8:00 h
Riadiace systémy vo výrobnej technike o 12:30 h

 

1. rok štúdia – denná prezenčná forma štúdia

13. septembra 2022 – poslucháreň „CH“:

Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách o 8:00 h
Riadiace systémy vo výrobnej technike o 10:30 h
Automobilové dopravné systémy o 11:30 h
Obchodovanie a podnikanie s technikou o 12:30 h

 

Na zápis si nezabudnite priniesť: občiansky preukaz, pero, prefotené doklady o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia (vysvedčenie, diplom a dodatok k diplomu) – iba absolventi TF SPU v Nitre, ktorí neukončili štúdium v akademickom roku 2021/2022 a neodovzdali ich.

Absolventi z iných vysokých škôl, ktorí boli na štúdium prijatí podmienečne, musia doložiť overené kópie dokladov o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia (pokiaľ ich už nezaslali na Študijné oddelenie TF SPU v Nitre), životopis, potvrdenie o predchádzajúcom štúdiu (i neukončenom) na vysokej škole, vytlačené potvrdenia o štúdiu (denné štúdium 4 - 6 ks, DKF podľa potreby), žiadosti na cestovné, tlačivo na rodinné prídavky.

Študenti kombinovanej metódy štúdia musia doložiť fotokópiu pracovnej zmluvy, prípadne živnostenského listu.

Účasť na zápise je povinná!

 

2. rok štúdia – denná prezenčná forma štúdia a denná prezenčná forma štúdia kombinovanou metódou

Študenti, ktorí splnili podmienky pre postup  do ďalšej časti štúdia (získanie minimálne 48 kreditov) sa na štúdium zapíšu elektronickou formou. Neukončené predmety si musia opakovane zapísať do nasledujúceho akademického roka. Elektronický zápis bude sprístupnený od 1. augusta 2022 do 31. augusta 2022. V prípade, že študent tieto podmienky nespĺňa, môže si podať na študijné oddelenie do 15. 08. 2022 žiadosť o opakovanie predmetov z predchádzajúcej časti štúdia (viac ako 12 kreditov), prípadne aj žiadosť o zmenu formy štúdia.

Študenti v 2. roku štúdia sú povinní si priniesť tlačivo Oznámenie pre register študentov pre ak. rok 2022/2023.

Tlačivá študentom druhého roku štúdia budeme potvrdzovať na študijnom oddelení od 19. 09. 2022.

 

Potvrdenie o štúdiu

Potvrdenie o štúdiu 1. ročník - denná kombinovaná forma

Potvrdenie o štúdiu 1. ročník - denná prezenčná forma

Potvrdenie o štúdiu 2. ročník - denná kombinovaná forma

Potvrdenie o štúdiu 2. ročník - denná prezenčná forma

Potvrdenie rodinné prídavky - 1. ročník

Potvrdenie rodinné prídavky - 2. ročník

Oznámenie pre register študentov pre ak. rok 2022/2023 (študenti 2. ročníka)