Projekt a autori

Anglicko – slovenský a slovensko – anglický slovník biosystémového inžinierstva možno zaradiť ako odborný prekladový dvojjazyčný slovník. Obsahuje viac ako 8500 slovných výrazov, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí. Termíny (slovenské aj anglické) neobsahujú žiadnu informáciu o gramatickom systéme jazyka.

Databáza anglických slovných výrazov vychádza z britskej angličtiny, pričom v niektorych prípadoch sú uvedené aj americké ekvivalenty označené v zátvorke skratkou (am.).

Predložená elektronická publikácia vznikla ako súćasť riešenia vzdelávacieho projektu KEGA č.003SPU-4/2013 riešeného na technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Tento projekt bol zameraný na lexikografické vytvorenie anglicko-slovenského a slovensko anglického slovníka (v tlačenej aj on-line verzií) pre oblasť biosystémového inžinierstva. Táto oblasť je tvorená problematikou poľnohospodárskej techniky, strojmi a zariadeniami pre využívanie biomasy na energetické účely a priemyselné spracovanie, ale aj technickými prostriedkami pre ochranu a údržbu krajiny.

Komplexná slovná databáza je súčasťou vytvorenej softvérovej aplikácie a je dostuná on-line na tejto internetovej stránke (viď. nižšie - dowload link). Po stiahnutí inštalačného súboru je potrebné spustiť inštalačný súbor. Inštalácia je veľmi jednoduchá a je potrebné sa riadiť pokynmi na obrazovke. Aplikácia je kompatibilná s operačným systémom Windows XP, 7,8, 10  a nevyžaduje špeciálne hardvérové nároky počítača. Veľkou výhodou je možnosť využívania slovníka (po jeho inštalácií) aj v off-line reźime (bez pripojenia na internet).


Autorský kolektív:     

                        prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
                        Katedra strojov a výrobných systémov, TF SPU v Nitre

                        Ing. Miroslav Macák, PhD.
                        Katedra strojov a výrobných systémov, TF SPU v Nitre

                        Ing. Jana Galambošová, MPhil., PhD.
                        Katedra strojov a výrobných systémov, TF SPU v Nitre

                        Ing. František Adamovský, PhD.
                        Katedra elektrotechniky automatizácie a informatiky, TF SPU v Nitre

                        Ing. Jana Lendelová, PhD.
                        Katedra stavieb, TF SPU v Nitre

                        prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
                        Katedra výrobnej techniky, TF SPU v Nitre

                        doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
                        Katedra fyziky, TF SPU v Nitre

                        PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD.
                        Katedra jazykov, FEM SPU v Nitre

                        Ing. Koloman Krištof, PhD.
                        Katedra strojov a výrobných systémov, TF SPU v Nitre

 

Recenzenti:      prof.  Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
                       Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze

                        Ing. Peter Mihaľ, CSc.
                        Agroservis spol. s r. o.