OZNAM O PRIZNANÍ A VYPLÁCANÍ MOTIVAČNÉHO ŠTIPENDIA V KALENDÁRNOM ROKU 2020

Oznamujeme študentom 1. a 2. stupňa dennej formy vysokoškolského štúdia, že na úradnej výveske študijného oddelenia TF sú zverejnené kritériá pre priznanie motivačných štipendií a zoznamy študentov navrhnutých na štipendium.