Štátna skúška na II. stupni štúdia - pre dennú prezenčnú formu štúdia a dennú prezenčnú formu štúdia kombinovanou metódou pozostáva len z obhajoby záverečnej (diplomovej) práce.

Dôležité termíny pre študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia:

Letný semester:

Kontaktná výučba:

6. 2. – 14. 4. 2023 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň:

3. – 14. 4. 2023

Skúškové obdobie:

do 5. 5. 2023

Odovzdanie DP (vloženie do UIS):

do 21. 4. 2023

Príprava na ŠS:

do 12. 5. 2023

Štátne skúšky:

15. – 18. 5. 2023

Promócie:

6. 6. 2023