Správa o činnosti Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2022

Vedenie fakulty každoročne predkladá akademickej obci správy, ktoré sú zdrojom konkrétnych informácií o základných oblastiach činnosti fakulty.

Správa o činnosti Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2022 sústreďuje informácie o činnosti fakulty v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a zahraničnej spolupráce. Podáva prehľadné informácie o jednotlivých aktivitách a výsledkoch fakulty v týchto oblastiach uvedených v čiastkových správach schválených kolégiom dekana. Súčasťou čiastkových správ sú tiež dôležité rozhodnutia podnecujúce rozvoj fakulty a zvýšenie kvality jej jednotlivých činností ako aj analýza silných a slabých stránok fakulty a návrh odporúčaní pre najbližšie obdobie.

Takto publikované informácie umožňujú transparentne informovať o stave, ale aj o východiskách a vývojových trendoch v jednotlivých oblastiach činností a procesov na fakulte a poskytujú o nej relevantný faktografický obraz.

Plnenie cieľov a úloh zabezpečovalo vedenie fakulty v spolupráci s vedúcimi pracovísk a jednotlivými zamestnancami tak, ako to vyžadoval charakter cieľov a úloh. Otázky strategického i operatívneho charakteru boli predmetom pravidelných zasadnutí: Vedenia TF, Akademického senátu TF, Vedeckej rady TF, Kolégia dekana TF, ústavov a pracovísk, ale aj rokovaní komisií ako poradných orgánov dekana a pracovných stretnutí vedenia fakulty s vedúcimi pracovísk a zástupcami študentov.

 

           

  1. Pedagogická činnosť: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2021/2022
  2. Vedeckovýskumná činnosť: Správa o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti na TF SPU v Nitre za rok 2022
  3. Zahraničná spolupráca: Správa o zahraničných vzťahoch TF SPU v Nitre za rok 2022