Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana TF SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2022 – 2026

napísal

AS TF SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 18. 02. 2022 prijal nasledovné uznesenie:

AS TF SPU v Nitre vyhlasuje voľby kandidáta na dekana TF SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2022 – 2026 na deň 01. 06. 2022. V prípade nezvolenia sa nová voľba kandidáta na dekana uskutoční dňa 14. 06. 2022.

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., predseda AS TF SPU v Nitre

 

Navrhovanie kandidátov do volieb kandidáta na dekana bude prebiehať v termíne od 09.05.2022 (pondelok) od 07:30 h do 25.05.2022 (streda) do 15:30 h elektronicky v UIS v module e-Agenda. Každému členovi AO TF SPU v Nitre príde do jeho univerzitnej mailovej schránky informačný mail s priamym odkazom na aplikáciu „Portál voliča“ v UIS, v ktorej má volič možnosť vyhľadať a následne potvrdiť výber ním navrhovaného kandidáta na voľbu kandidáta na dekana TF SPU v Nitre na funkčné obdobie 2022 - 2026. Potvrdenie navrhnutého kandidáta je proces nevratný!

Návrhové kolo je verejné.

Návrhy na kandidátov na dekana TF SPU v Nitre predkladajú členovia AO TF SPU v Nitre.

Člen AO TF SPU v Nitre môže navrhnúť najviac jedného kandidáta.

 

Ďalší postup je uvedený v dokumente Harmonogram volieb kandidáta na dekana Technickej fakulty SPU v Nitre na funkčné obdobie 2022 – 2026“.

Ísť späť