Pozvánka na riadne zasadnutie AS TF v Nitre

napísal

Vec:  Pozvánka na riadne zasadnutie AS TF v Nitre

Vážení členovia Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre, pozývam Vás na zasadnutie Akademického senátu TF SPU v Nitre, ktoré sa uskutoční dňa 11. 11. 2022 o 900 h prezenčne, v zasadačke TF na 4. poschodí.

Návrh programu zasadnutia AS TF SPU v Nitre:

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia

2. Kontrola uznesení. Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, podpredseda AS TF

3. Prerokovanie návrhu interného hodnotenia výkonov zamestnancov TF pre rok 2023. Predkladá: prof. Ing. Roman Gálik, PhD., dekan TF

4. Rôzne

5. Záver

 

S pozdravom

 
 

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.

predseda AS TF SPU v Nitre

 

 

Ísť späť