Pozvánka na mimoriadne zasadnutie AS TF v Nitre

napísal

Vážení členovia Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre,

pozývam Vás na zasadnutie Akademického senátu TF SPU v Nitre, ktoré sa uskutoční dňa 21. 10. 2022 o 830 h prezenčne, v zasadačke TF na 4. poschodí.

Návrh programu zasadnutia AS TF SPU v Nitre: 

 1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
 2. Kontrola uznesení. Predkladá: prof. Ing. Zdenko Tkáč, podpredseda AS TF
 1. Sľub člena AS TF
 2. Schvaľovanie návrhov dekana na vymenovanie prodekanov TF SPU v Nitre. Predkladá: prof. Ing. Roman Gálik, PhD., dekan TF
 1. Schvaľovanie návrhov dekana na vymenovanie členov VR TF. Predkladá: prof. Ing. Roman Gálik, PhD., dekan TF
 1. Voľba zástupcu AS TF SPU v Nitre do Rady vysokých škôl SR. Predkladá: prof. Ing. Roman Gálik, PhD., dekan TF
 1. Voľba členov stálych komisií AS TF SPU v Nitre:
  1. Ekonomickej
  2. Legislatívnej
  3. Pedagogickej
  4. Pre rozvoj fakulty

Členovia si následne zvolia svojho predsedu. Predkladá: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD. , predseda AS TF

 1. Rôzne
 2. Záver

 

 

S pozdravom

 
 

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.

predseda AS TF SPU v Nitre

 

 

Ísť späť