Oznam o výsledku volieb kandidáta na dekana technickej fakulty SPU v Nitre na funkčné obdobie 2022 – 2026

napísal

Vážení členovia akademickej obce a zamestnanci Technickej fakulty SPU v Nitre,

Dovoľujem si oznámiť Vám výsledok volieb kandidáta na dekana, ktoré sa uskutočnili na zasadnutí Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre dňa 1.6.2022 o 11. hodine v posluchárni CH.

Súhlas s kandidatúrou na funkciu dekana Technickej fakulty SPU v Nitre potvrdil svojim podpisom jediný z navrhnutých kandidátov:

  • Gálik Roman, prof. Ing. PhD.

Akademický senát v tajnom hlasovaní v prvom kole nadpolovičnou väčšinou zvolil kandidáta na dekana Technickej fakulty SPU v Nitre prof. Ing. Romana Gálika, PhD.

V súlade s platnou legislatívou predseda AS TF zabezpečí písomné spracovanie výsledku volieb kandidáta na dekana a predloží písomný návrh na vymenovanie dekana rektorke SPU v Nitre.

Zápisnica zo zasadnutia AS TF bude zverejnená v UIS na Dokumentovom serveri v priečinku AS TF SPU v Nitre.

S pozdravom

 
 

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.

predseda AS TF SPU v Nitre

 

Ísť späť