Oznam o vyhlásení volieb do Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre

napísal

 

Vážení členovia akademickej obce Technickej fakulty SPU v Nitre,

dovoľujem si Vám oznámiť, že Akademický senát Technickej fakulty SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 22.4.2022 schválil Uznesenie 7/2/2022, ktorým boli vyhlásené voľby do AS TF SPU v Nitre (Zápisnica č. 2/2022 zo zasadnutia AS TF konaného dňa 22.4.2022; dostupné na Dokumentovom serveri UIS: https://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=44186;download=49681;z=1).

Voľby do zamestnaneckej časti AS TF sa uskutočnia dňa 27.9.2022 (utorok) v čase od 7:30 do 15:00 hod elektronicky prostredníctvom systému UIS. V prípade neplatnosti volieb je stanovený termín opakovania volieb na 14.10.2022 (utorok) v čase od 7:30 do 15:00 elektronicky prostredníctvom systému UIS.

Voľby do študentskej časti AS TF sa uskutočnia dňa 27.9.2022 (utorok) v čase od 7:30 do 15:00 hod elektronicky prostredníctvom systému UIS. V prípade neplatnosti volieb je stanovený termín opakovania volieb na 14.10.2022 (utorok) v čase od 7:30 do 15:00 elektronicky prostredníctvom systému UIS.

Voľby sa konajú v súlade s platnou legislatívou, pravidlá volieb upravujú Zásady volieb do Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre dostupné na stránke TF (https://tf.uniag.sk/files/tf/documents/vnutorne-predpisy/Z%C3%A1sady%20volieb%20do%20AS%20TF%20SPU_schvalene_24_2_2021.pdf).

Priebeh volieb organizačne zabezpečuje Fakultná zamestnanecká volebná komisia (FZVK), resp. Fakultná študentská volebná komisia (FŠVK).

Oznam o vyhlásení volieb do AS TF SPU v Nitre, vrátane ďalších príloh, je zverejnený na úradnej výveske AS TF, na stránke TF a na Dokumentovom serveri v priečinku AS TF – oznamy.

S pozdravom

 
 

doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.

predseda AS TF SPU v Nitre

 

 

Ísť späť