Medzinárodný Vyšehradsky Fond Incubator for Digital Farming

napísal

Od júna 2018 sa na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre rieši projekt Medzinárodného Vyšehradského Fondu Incubator for Digital Farming. Hlavným cieľom projektu Incubator for Digital Farming (IDF) je vytvoriť priestor, ktorý na jednej strane expertom z partnerských inštitúcií umožní zjednodušiť prenos výsledkov svojich vedeckých aktivít do praxe a na druhej strane pomôže študentom presadiť ich inovatívne nápady v praxi a prostredníctvom start upov rozbehnúť svoje podnikať.

Projektoví partneri plánujú vytvoriť regionálny inkubátor zameraný na podporu začínajúcich podnikov vo všetkých oblastiach poľnohospodárskeho hodnotového reťazca, ktorých inovatívne nápady prispejú k efektívnejšie fungujúcej, ekologickejšej a udržateľnej poľnohospodárskej produkcii. Projekt IDF pomôže študentom informatických odborov poľnohospodárskych univerzít, aby sa so svojimi poznatkami a inovatívnymi nápadmi dokázali presadiť v konkurenčnom prostredí. IDF inkubátor umožní každému študentovi prístup k najnovším poznatkom a technológiám na testovanie a experimentovanie s digitálnymi inováciami pre agropotravinárske účely. Okrem toho sprostredkuje kontakt s potenciálnymi investormi, čím uľahčí prístup k financovaniu start-upov a prostredníctvom digitálnych technológií a hodnotových reťazcov v krajinách V4 a WB6 pomôže prepojiť akademickú sféru s poľnohospodárskou praxou. Špecifické ciele projektu IDF:

1. podpora inovácií prostredníctvom rozvoja digitálneho poľnohospodárstva pre agropodniky v prospech poľnohospodárskej komunity v regiónoch V4 a WB6;

2. budovanie inkubátorov zameraných na podporu digitalizácie agropotravinárskej výroby a následná podpora mladých ľudí pri zakladaní komerčných agropodnikov v regiónoch V4 a WB6;

3. propagácia úspešných start-upov v oblasti digitálneho poľnohospodárstva s cieľom priniesť profit farmárom/zákazníkom prostredníctvom nových inovačných trhov, výrobkov a služieb.

Späť