Technická fakulta

(predtým Mechanizačná) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vznikla v roku 1969. Základy jej konštituovania sa začali tvoriť už v roku 1946 pri zakladaní Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. Vtedy sa na uvedenej vysokej škole vytvoril Ústav strojníctva. 

Po preložení VŠPaLI z Košíc do Nitry v roku 1952 a po reorganizácii katedier, vznikla Katedra poľno-hospodárskej mechanizácie a pôdoznalectva a po roku 1953 Katedra mechanizácie poľnohospodárstva.

S rozvojom poľnohospodárskej techniky a jej uplatnením v praxi sa vytvárali v rámci Prevádzkovo – ekonomickej fakulty podmienky pre nový študijný odbor Mechanizácia poľnohospodárstva (1962) a fakulta v roku 2014 osláva 45-te výročie vzniku. Základným poslaním fakulty je výchova odborne zdatných prevádzkových technikov a inžinierov.  tejto práci sa fakulta spolieha nielen na skúsený kolektív siedmich desiatok pedagogických pracovníkov, z ktorých takmer polovica je docentov a profesorov, ale aj na spoluprácu s mnohými ďalšími vzdelávacími a vedeckovýskumnými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

Od roku 1997 sa na SPU v Nitre začal realizovať kreditový systém ECTS (European Credit Transfer System). Študent má podľa ECTS možnosť vytvoriť si vlastný študijný plán, vyberať si predmety z ponuky TF, SPU v Nitre a dokonca i z ponuky iných univerzít na Slovensku a v zahraničí.

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY


Technická fakulta pripravila pre záujemcov tieto akreditované bakalárske študijné programy v študijnom programe Strojárstvo v dennej forme prezenčnou metódou štúdia:

 • automobilová doprava
 • kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
 • manažérstvo prevádzky techniky
 • obchodovanie a podnikanie s technikou
 • riadiace systémy vo výrobnej technike
 • technika pre odpadové hospodárstvo
 • výrobné technológie pre automobilový priemysel

Technická fakulta pripravila pre záujemcov tieto akreditované študijné programy v študijnom programe Strojárstvo v dennej forme kombinovanou metódou štúdia:

 • automobilová doprava
 • kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
 • manažérstvo prevádzky techniky
 • riadiace systémy vo výrobnej technike

Technická fakulta pripravila pre záujemcov tieto akreditované inžinierske študijné programy v študijnom programe Strojárstvo v dennej forme prezenčnou metódou štúdia:

 • automobilové dopravné systémy
 • kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
 • manažérstvo prevádzky techniky
 • obchodovanie a podnikanie s technikou
 • poľnohospodárska technika
 • riadiace systémy vo výrobnej technike

Technická fakulta pripravila pre záujemcov tieto akreditované inžinierske študijné programy v študijnom programe Strojárstvo v dennej forme kombinovanou metódou štúdia:

 • kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
 • manažérstvo prevádzky techniky
 • riadiace systémy vo výrobnej technike

 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolventi fakulty sú schopní uplatniť sa na trhu práce vo všetkých odvetviach hospodárstva na rôznych stupňoch ich riadenia. Umožňuje to ponuka predmetov, ktoré zo študenta vytvárajú absolventa s hlbokými technickými poznatkami, ktorý ovláda aj informačné technológie a ekonomické základy výroby. Študijné plány a obsah jednotlivých predmetov fakulta operatívne upravuje tak, aby zohľadňovali požiadavky praxe.

Absolvent Technickej fakulty je schopný:

 • vykonávať profesiu technika riadenia kvality s orientáciou na výrobné a metrologické pro-cesy priemyslu a služieb súkromného sektoru,
 • uplatniť sa ako technický riadiaci pracovník,
 • vykonávať profesiu bezpečnostného technika s orientáciou na výrobné a prevádzkové pro-cesy vybraných odvetví a služieb,
 • uplatniť sa aj vo verejnom sektore ako nedi- plomovaný inžinier, technik, alebo vedúci oddelenia, 
 • uplatniť sa ako inžinier, od ktorého sa vyžaduje technická rozhľadenosť a všeobecná kreativita, schopnosť rozhodovať a schopnosť riešiť zložité technické a manažérske problémy, 
 • vykonávať profesiu manažéra kvality orga-nizácií s orientáciou na výrobné a hodnotiace procesy priemyselných výrob, ktorý má hlboké znalosti štandardizácie manažérstva kvality a základy manažérskych zručností v integro-vanom systéme riadenia,
 • uplatniť sa v prevádzke a údržbe technických a programových prostriedkov automati-zovaného merania a riadenia vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti,
 • uplatniť sa ako prevádzkový technik alebo inžinier schopný odborne zabezpečovať prevádzku dopravných, environmentálnych a manipulačných strojov a zariadení na úrovni legislatívou vyžadovanej odbornej spôsobilosti, manažéra,