Technická fakulta

Na TF sa realizuje flexibilný systém štúdia s kreditovým hodnotením predmetov v súlade so zásadami Európskeho systému prenosu kreditov (European Credit Transfer System - ECTS) § 62 zákona. Kreditový systém využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, ktorými sa hodnotí záťaž študenta spojená s absolvovaním jednotlivých predmetov ŠP.

Kreditový systém študentovi umožňuje voliť si tempo štúdia. Každý predmet ŠP má priradený počet kreditov, ktoré študent získa po úspešnom absolvovaní predmetu. Kredity získané za absolvovanie predmetov sa študentovi spočítavajú. Za daný predmet ŠP môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba jedenkrát.

Absolvovaním odporúčaného študijného plánu príslušného ŠP v každom akademickom roku študent v dennej forme štúdia získa 60 kreditov a študent v externej forme štúdia získa najviac 48 kreditov. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby študent jeho absolvovaním získal predpísaný počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia v jeho štandardnej dĺžke.

 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Technická fakulta pripravila pre záujemcov tieto akreditované bakalárske študijné programy v študijnom odbore Strojárstvo v dennej forme prezenčnou metódou štúdia:

 • Automobilová doprava
 • Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
 • Manažérstvo prevádzky techniky
 • Obchodovanie a podnikanie s technikou
 • Riadiace systémy vo výrobnej technike
 • Technika pre odpadové hospodárstvo
 • Výrobné technológie pre automobilový priemysel
 • Machinery Trading and Business

Technická fakulta pripravila pre záujemcov tieto akreditované študijné programy v študijnom odbore Strojárstvo v dennej forme kombinovanou metódou štúdia:

 • Automobilová doprava
 • Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
 • Manažérstvo prevádzky techniky
 • Riadiace systémy vo výrobnej technike

 

Technická fakulta pripravila pre záujemcov tieto akreditované inžinierske študijné programy v študijnom odbore Strojárstvo v dennej forme prezenčnou metódou štúdia:

 • Automobilové dopravné systémy
 • Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
 • Manažérstvo prevádzky techniky
 • Obchodovanie a podnikanie s technikou
 • Poľnohospodárska technika
 • Riadiace systémy vo výrobnej technike

Technická fakulta pripravila pre záujemcov tieto akreditované inžinierske študijné programy v študijnom odbore Strojárstvo v dennej forme kombinovanou metódou štúdia:

 • Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách
 • Manažérstvo prevádzky techniky
 • Riadiace systémy vo výrobnej technike

 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolventi Technickej fakulty SPU v Nitre sú schopní uplatniť sa na trhu práce vo všetkých odvetviach národného hospodárstva na rôznych stupňoch ich riadenia. Umožňuje to ponuka predmetov, ktoré zo študenta vytvárajú absolventa s hlbokými technickými poznatkami.

Absolvent Technickej fakulty je schopný:

 • analyzovať a riešiť problémy vo výrobných procesoch,
 • uplatniť poznatky o možnostiach využitia riadiacich prvkov a systémov pre rôzne druhy výrobnej techniky,
 • riadiť výrobné systémy a využívať všeobecné poznatky aplikovaných vied potrebných pre pochopenie a osvo­jenie si pojmov, princípov a vzájomných súvislostí pôsobiacich v riadiacich a informačných systémoch pre výrobnú techniku,
 • navrhovať riadiace systémy pre výrobné linky,
 • uplatniť sa v strojárskych a v elektrotechnických organizáciách, zvlášť v útvaroch výrobnej techniky súvisiacich s využitím informačných a riadiacich technológií,
 • vykonávať profesiu výrobný inžinier - ovláda metódy projektovania výrobných procesov a výrobných systémov, ich optimalizácie, modelovania a simulácie,
 • zabezpečiť výrobu kvalitných produktov, riešiť problematiku predvýrobnej, výrobnej a povýrobnej etapy na základe CAx,
 • viesť pracovné kolektívy na rôznych úrovniach výrobných prevádzok a výrobných závodov,
 • vykonávať prácu v oblasti konštrukcie, projekcie, údržby a prevádzky dopravných strojov a zariadení,
 • uplatniť sa vo výskumných a projekčných inštitúciách, ako aj v strojárskych podnikoch orientovaných na výrobu dopravnej a manipulačnej techniky,
 • uplatniť sa v širokej škále podnikov, ktoré musia riešiť problémy materiálových tokov a skladovania,
 • uplatniť sa na trhu práce v pozícií výrobného inžiniera technického zamerania, pripraveného na riadenie výroby, projektovanie výrobných liniek a zabezpečenie ich bezpečnej a spoľahlivej prevádzky,
 • uplatniť sa nielen v poľnohospodárstve, v bioenergetike, v potravinárstve, ale i v komunálnej sfére, v technických službách miest a obcí, vo vývoji, skúšaní a certifikovaní strojov, ako pracovník servisu zabezpečujúceho údržbárske a opravárske služby, ale aj v pozícií riadiaceho pracovníka orientovaného na manažment techniky v ďalších odvetviach hospodárstva a technickej infraštruktúry,
 • vykonávať profesiu technického manažéra - ovláda problematiku legislatívy v odpadovom hospodárstve zamera­nú na nakladanie a zhodnocovanie odpadov v odvetviach poľnohospodárstva, strojárenstva a v doprave, má poznatky o základných stavebných materiáloch vhodných pre objekty odpadového hospodárstva, návrhoch dis­pozičných a technických riešení skládok tuhého a tekutého odpadu, hnojísk, spaľovní komunálneho odpadu, kompostární a pod.,
 • uplatniť sa pri podnikaní v podnikoch a firmách zameraných na poskytovanie komerčných technických služieb a v obchode so strojmi a technických zariadeniami, značné možnosti sa naskytajú aj v oblasti leasingu a prenají­mania technických prostriedkov v rezorte priemyslu, poľnohospodárstva, potravinárstva a v ďalších oblastiach,
 • uplatniť sa v servisných a predajných strediskách firiem zabezpečujúcich dovoz, distribúciu zahraničných strojov a zariadení, ako aj v štátnej správe a v regionálnych inštitúciách zaoberajúcich sa problematikou investičnej politiky, riadenia komerčných technických služieb a obchodovania so strojmi a zariadeniami,
 • uplatniť sa ako učiteľ odborných predmetov na stredných a vysokých školách.