zástupca vedúceho pracoviska
Ing. František Tóth, PhD.

 

 

 

Katedra konštruovania strojov počas svojej viac ako 40 ročnej histórie sa významnou mierou zúčastňuje na rozvoji a profesijnom zameraní spočiatku študijného odboru Mechanizácia poľnohospodárstva, neskôr Mechanizačnej fakulty a v súčasnosti Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Katedra garantuje výučbu predmetov teoretického základu ako aj aplikované disciplíny v jednotlivých akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňov štúdia. Vo vedecko-výskumnej činnosti katedra rozvíja viacero originálnych metód, čím zaujíma významné postavenie v rámci fakulty.
Na katedre pôsobí osem pedagogických pracovníkov, dvaja technicko-hospodársky pracovníci, a interní doktorandi.

Vzniku Katedry konštruovania strojov predchádzal historický vývoj. V roku 1972 bola zriadená Katedra technickej mechaniky vyčlenením Oddelenia technickej mechaniky pri Katedre mechanizácie rastlinnej výroby. V súvislosti s reorganizáciou pracovísk v roku 1981 sa ku katedre pričlenilo Oddelenie fyziky a zmenil sa názov na Katedru mechaniky a fyziky. V roku 1992, po rozdelení a ustanovení samostatnej Katedry fyziky bolo pracovisko premenované na Katedru mechaniky a strojníctva. V roku 2008 rozhodnutím Akademického senátu Technickej fakulty, zo dňa 14. 04. 2008 bola katedra premenovaná na Katedru konštruovania strojov.

Pedagogický proces:
Od roku 1972, kedy bola ustanovená samostatná Katedra technickej mechaniky, boli dané základy pre pedagogickú, ale aj vedecko-výskumnú profiláciu pracoviska. Katedra sa podstatnou mierou podieľala na formovaní odborného profilu absolventov fakulty výučbou predmetov teoretického inžinierskeho základu a to: Statika, Dynamika, Tvorba technickej dokumentácie, Pružnosť a pevnosť, Konštrukčné prvky strojov 1 a 2, Základy strojníctva. Od roku 1990 katedra gestorovala študijné zameranie Vývoj a skúšanie techniky, kde garantovala štruktúru učebného plánu, výučbu aplikovaných a špecializovaných disciplín: Aplikovaná mechanika, Aplikovaná pružnosť a pevnosť, Metodika konštruovania strojov, Skúšanie strojov, Počítačom podporované konštruovanie, Pôdna mechanika. V rámci študijného odboru Bezpečnosť a spoľahlivosť techniky aj predmet Bezpečnosť techniky.
V rámci novoakreditovaných programov katedra gestoruje predmety: Tvorba technickej dokumentácie, Pružnosť a pevnosť, Konštrukčné prvky strojov 1 a 2, Konštrukčné prvky strojov, Technická mechanika – v I. stupni štúdia. V II. stupni štúdia gestoruje predmety Počítačom podporované konštruovanie a v III. stupni štúdia predmety Metodické zásady konštruovania, Počítačom podporovaná inžinierska činnosť, Vlastnosti pôdy a metódy ich merania, Vývoj a skúšanie poľnohospodárskych strojov.
Sústavná pozornosť je venovaná budovaniu laboratórií pre jednotlivé predmety, z ktorých najprogresívnejšie je laboratórium tribológie a cvičebňa CAD/CAM.

Katedru počas jej histórie viedli títo vedúcich katedier:
prof. Ing. Jozef Šesták, CSc., - v rokoch 1972 až 1981
doc. Ing. Štefan Novák, CSc., - v rokoch 1981 až 1985
prof. Ing. Jozef Šesták, CSc., - v rokoch 1986 až 1994
prof.. Ing. Ján Gaduš, PhD., - v rokoch 1994 až 2003
prof. Ing. Jozef Bajla, PhD., - v rokoch 2003 až 2006
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD., od roku 2007 doteraz

PRACOVNÍCI KATEDRY
V súčasnosti má katedra sedem pedagogických pracovníkov, dvoch technicko-hospodárskych pracovníkov a dvoch doktorandov

Vedúci katedry: prof. Ing. Juraj Rusnák, CSc.
Zástupca vedúceho katedry: doc. Ing. Marian Kučera, PhD.
Tajomník katedry: doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.

Pedagogickí pracovníci:
prof. Ing. Juraj Rusnák, CSc., doc. Ing. Marian Kučera, PhD., doc. Ing. Milan Kadnár, PhD., doc. Ing. Jozef Rédl, PhD., Ing. Dušan Páleš, CSc., Ing. František Tóth, PhD., Ing. Vlastimil Malý, PhD.

Technickí pracovníci: Miroslava Jánošiková, Kondeová Eva

 

PREHĽAD VYUČOVANÝCH PREDMETO

Predmety vyučované v súčasnosti
Tvorba technickej dokumentácie TF 2/2 prof. Ing. Juraj Rusnák, CSc.
Základy konštruovania TF 2/2 prof. Ing. Juraj Rusnák, CSc.
Pružnosť a pevnosť TF 2/2 doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.
Technická mechanika TF 2/2 doc. Ing. Marian Kučera, PhD.
Konštrukčné prvky strojov 1 TF 2/2 doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
Konštrukčné prvky strojov 2 TF 2/2 prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Konštrukčné prvky strojov TF 3/3 prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Technická normalizácia TF 2/1 doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.
Bezpečnosť techniky TF 2/1 doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
Akreditácia, certifikácia, audit TF 2/1 doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.
Progresívne metódy konštruovania TF 1/3 doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
Metodika konštruovania strojov TF 1/3 doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.

 

ZAMERANIE VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI OD ROKU 1999

Katedra rozvíja vedecko-výskumnú činnosť v štyroch základných oblastiach so zohľadnením aktuálnych požiadaviek spoločenskej praxe a smerovania hospodárskeho vývoja v SR a to v týchto oblastiach:

 • rozvoj meracích metód a prostriedkov pre určenie pôdnych vlastností pre presné hospodárenie,
 • experimentálne overovanie tribologických vlastností klzných dvojíc využitím ekologických mazív a nekonvenčných materiálov,
 • optimalizácia konštrukcií strojov a zariadení s využitím najmodernejších CA technológií,
 • skúmanie možností energetického využívania poľnohospodárskej biomasy

V rámci vedecko-výskumnej činnosti budú intenzívne hľadané možnosti pre:

 • získavanie grantov z agentúr VEGA, APVV, KEGA.
 • podieľanie sa na regionálnom rozvoji využitím domácich a zahraničných podporných fondov,
 • riešenie aplikovaných úloh zadávaných priamo z praxe,
 • budovanie laboratórií s možnosťou poskytovania certifikovaných výstupov,
 • zapojenie sa do medzinárodných sietí excelencie,
 • motivovanie pracovníkov k riešeniu významných vedeckovýskumných projektov (primeraným odmeňovaním), v prípade potreby aj formou uvoľnenia na primerané obdobie z pedagogických úloh,
 • organizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie „Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie“ ako vhodnej platformy na výmenu skúseností a konfrontovanie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti,
 • zvýšenie kvality publikačnej činnosti (najmä v cudzom jazyku) a v „Current Contens“ časopisoch, prípadne vydávanie monografií,
 • širšie zapájanie študentov najmä druhého stupňa štúdia do riešenia výskumných úloh,
 • podporu graduačného rastu pracovníkov katedry,
 • v rámci doktorandského štúdia viac zapájať doktorandov do riešenia najmä medzinárodných projektov, s využitím ich jazykových znalostí, vedeckých a odborných študijných pobytov a do podnikateľskej činnosti a prispieť tak dosahovaním vynikajúcich výsledkov pri uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa pre zaradenie SPU a MF do kategórie „výskumných univerzít“.

 


MATERIÁLNE VYBAVENIE KATEDRY
Laboratórium mechaniky:
Je určené na výučbu a overovanie výsledkov výskumu v oblasti technickej mechaniky. Je zamerané na demonštráciu pôsobenia síl v prútových sústavách, na simulovanie mechaniky pohybu telesa (vozidla) po podložke. Obsahuje zariadenia na statické a dynamické vyvažovanie rotorov.

Laboratórium pružnosti a pevnosti:
Je určené na výučbu a výskum problematiky napätí v pevných telesách. V laboratóriu sú inštalované fotoelasticimetrické zariadenia so zaťažovacími konštrukciami na ukážky napäťových polí a koncentrácie napätí na súčiastkach. Zaťažovacie prípravky a zariadenia slúžia na stanovenie modulov pružnosti rôznych konštrukčných materiálov.

Laboratórium pôdnej mechaniky:
Je zamerané na demonštráciu vlastností pôdy pre výučbu a výskum pôdnych vlastností. Umožňuje uskutočňovať porovnávacie skúšky šmykovej pevnosti pôdy v laboratórnych a terénnych podmienkach. Okrem toho sa využíva na vývoj a konštrukciu penetračných a bevametrických zariadení. Spolu s ďalším vybavením laboratória umožňuje definovať základné fyzikálne a mechanické vlastnosti pôd. V laboratóriu sa nachádza jede PC pre potreby spracovania a vyhodnotenia nameraných experimentálnych dát.

Laboratórium CAD/CAM systémov:
Slúži na prípravu študentov a doktorandov pri výučbe metodiky konštruovania a používaní vyšších CAD/CAM systémov pri tvorbe technickej dokumentácie. Obsahuje pracovnú stanicu a 10 počítačov s inštalovanými softverovými produktmi Catia a Pro/Engineer. Umožňuje využitie týchto systémov aj pri riešení výskumných úloh riešených katedrou.

Laboratórium tribológie:
Slúži na vedeckovýskumné úlohy v oblasti zisťovania tribologických vlastností skúmaných klzných dvojíc. Zároveň slúži aj ako výučbové pracovisko pre študentov, v rámci demonštračnej ukážky sledovania súčiniteľa trenia, procesu trenia, mazania vybraných materiálových klzných dvojíc. V laboratóriu sa nachádza jede PC pre potreby spracovania a vyhodnotenia nameraných experimentálnych dát.

Laboratórium konštrukčných prvkov strojov:
Je určené pre výučbu predmetov konštrukčného zamerania v rámci experimentálnych cvičení. Je zamerané na zisťovanie charakteristík valcových ťažných a tlačných pružín, na zisťovanie účinnosti, prevodového pomeru variátora s prestaviteľným kotúčom na klinovom remeni.

 

SPOLUPRÁCA NA MEDZINÁRODNEJ A NA NÁRODNEJ ÚROVNI OD ROKU 1999

V nadchádzajúcom období sa musia vysoké školy intenzívne zapájať do procesu internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania v zmysle Lisabonskej dohody, Sorbonskej deklarácie, Bolonskej Magny Charty Universitatum a Bolonskej deklarácie. Preto je nevyhnutné, aby aj jednotlivé pracoviska a katedry intenzívnejšie pracovali na adresnejšej konkretizácii a dosahovaní vytýčených cieľov.
Katedra konštruovania strojov má tradične široké aktivity v zahraničnej oblasti a to prostredníctvom vzdelávacích programov EÚ (SOCRATES/ERASMUS, Leonardo da Vinci) ale aj vo vedecko-výskumnej činnosti (programy Ino-Copernicus, 5. RP, 6. RP, 7.RP).
Zahraničné aktivity sa rozvíjajú v súlade s integráciou Slovenska do európskych štruktúr. Prioritou je harmonizácia vysokoškolského systému s európskymi štandardmi a aktívna účasť v medzinárodných vedecko-technických projektoch. Cieľom tejto zahraničnej činnosti je dať aktivitám vzdelávania a výskumu európsku dimenziu, pre ktorú je charakteristický otvorený priestor a spoločný postup pri ich napĺňaní.

Hlavné zámery v zahraničnej spolupráci:

 • hľadať možnosti zapojenie sa do nových programov medzinárodnej spolupráce, hlavne v rámci Európskej únie,
 • hľadať možnosti integrovania sa do prestížnych európskych organizácií a univerzitných sietí,
 • aktívne participovať na multilaterálnych programoch, ako sú SOCRATESERASMUS, Leonardo da Vinci, CEEPUS, atď.
 • využiť osobné kontakty pedagogických pracovníkov s významnými odborníkmi na zahraničných univerzitách pre rozšírenie výmeny študentov na všetkých úrovniach vysokoškolského vzdelávania s cieľom posilniť medzinárodný charakter vysokoškolského vzdelávania a umožniť študentom získať skúsenosti a vedomosti na zahraničných univerzitách.
 • vytvárať predpoklady pre realizáciu výučby vo svetových jazykoch v jednotlivých predmetoch a vybraných kapitolách, s cieľom prípravy ucelených kurzov a neskôr aj študijných programov pre našich aj zahraničných študentov.