zástupca vedúceho pracoviska
Ing. František Tóth, PhD.

 

 

 

Katedra konštruovania strojov počas svojej viac ako 40 ročnej histórie sa významnou mierou zúčastňuje na rozvoji a profesijnom zameraní spočiatku študijného odboru Mechanizácia poľnohospodárstva, neskôr Mechanizačnej fakulty a v súčasnosti Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Katedra garantuje výučbu predmetov teoretického základu ako aj aplikované disciplíny v jednotlivých akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňov štúdia. Vo vedecko-výskumnej činnosti katedra rozvíja viacero originálnych metód, čím zaujíma významné postavenie v rámci fakulty.
Na katedre pôsobí osem pedagogických pracovníkov, dvaja technicko-hospodársky pracovníci, a interní doktorandi.

Vzniku Katedry konštruovania strojov predchádzal historický vývoj. V roku 1972 bola zriadená Katedra technickej mechaniky vyčlenením Oddelenia technickej mechaniky pri Katedre mechanizácie rastlinnej výroby. V súvislosti s reorganizáciou pracovísk v roku 1981 sa ku katedre pričlenilo Oddelenie fyziky a zmenil sa názov na Katedru mechaniky a fyziky. V roku 1992, po rozdelení a ustanovení samostatnej Katedry fyziky bolo pracovisko premenované na Katedru mechaniky a strojníctva. V roku 2008 rozhodnutím Akademického senátu Technickej fakulty, zo dňa 14. 04. 2008 bola katedra premenovaná na Katedru konštruovania strojov.

Pedagogický proces:
Od roku 1972, kedy bola ustanovená samostatná Katedra technickej mechaniky, boli dané základy pre pedagogickú, ale aj vedecko-výskumnú profiláciu pracoviska. Katedra sa podstatnou mierou podieľala na formovaní odborného profilu absolventov fakulty výučbou predmetov teoretického inžinierskeho základu a to: Statika, Dynamika, Tvorba technickej dokumentácie, Pružnosť a pevnosť, Konštrukčné prvky strojov 1 a 2, Základy strojníctva. Od roku 1990 katedra gestorovala študijné zameranie Vývoj a skúšanie techniky, kde garantovala štruktúru učebného plánu, výučbu aplikovaných a špecializovaných disciplín: Aplikovaná mechanika, Aplikovaná pružnosť a pevnosť, Metodika konštruovania strojov, Skúšanie strojov, Počítačom podporované konštruovanie, Pôdna mechanika. V rámci študijného odboru Bezpečnosť a spoľahlivosť techniky aj predmet Bezpečnosť techniky.
V rámci novoakreditovaných programov katedra gestoruje predmety: Tvorba technickej dokumentácie, Pružnosť a pevnosť, Konštrukčné prvky strojov 1 a 2, Konštrukčné prvky strojov, Technická mechanika – v I. stupni štúdia. V II. stupni štúdia gestoruje predmety Počítačom podporované konštruovanie a v III. stupni štúdia predmety Metodické zásady konštruovania, Počítačom podporovaná inžinierska činnosť, Vlastnosti pôdy a metódy ich merania, Vývoj a skúšanie poľnohospodárskych strojov.
Sústavná pozornosť je venovaná budovaniu laboratórií pre jednotlivé predmety, z ktorých najprogresívnejšie je laboratórium tribológie a cvičebňa CAD/CAM.

Katedru počas jej histórie viedli títo vedúcich katedier:
prof. Ing. Jozef Šesták, CSc., - v rokoch 1972 až 1981
doc. Ing. Štefan Novák, CSc., - v rokoch 1981 až 1985
prof. Ing. Jozef Šesták, CSc., - v rokoch 1986 až 1994
prof.. Ing. Ján Gaduš, PhD., - v rokoch 1994 až 2003
prof. Ing. Jozef Bajla, PhD., - v rokoch 2003 až 2006
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD., od roku 2007 až 2022

 

PREHĽAD VYUČOVANÝCH PREDMETOV

Predmety vyučované v súčasnosti
Tvorba technickej dokumentácie TF 2/2 prof. Ing. Juraj Rusnák, CSc.
Základy konštruovania TF 2/2 prof. Ing. Juraj Rusnák, CSc.
Pružnosť a pevnosť TF 2/2 doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.
Technická mechanika TF 2/2 doc. Ing. Marian Kučera, PhD.
Konštrukčné prvky strojov 1 TF 2/2 doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
Konštrukčné prvky strojov 2 TF 2/2 prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Konštrukčné prvky strojov TF 3/3 prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Technická normalizácia TF 2/1 doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.
Bezpečnosť techniky TF 2/1 doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
Akreditácia, certifikácia, audit TF 2/1 doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.
Progresívne metódy konštruovania TF 1/3 doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
Metodika konštruovania strojov TF 1/3 doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.

 

ZAMERANIE VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI OD ROKU 1999

Katedra rozvíja vedecko-výskumnú činnosť v štyroch základných oblastiach so zohľadnením aktuálnych požiadaviek spoločenskej praxe a smerovania hospodárskeho vývoja v SR a to v týchto oblastiach:

 • rozvoj meracích metód a prostriedkov pre určenie pôdnych vlastností pre presné hospodárenie,
 • experimentálne overovanie tribologických vlastností klzných dvojíc využitím ekologických mazív a nekonvenčných materiálov,
 • optimalizácia konštrukcií strojov a zariadení s využitím najmodernejších CA technológií,
 • skúmanie možností energetického využívania poľnohospodárskej biomasy

V rámci vedecko-výskumnej činnosti budú intenzívne hľadané možnosti pre:

 • získavanie grantov z agentúr VEGA, APVV, KEGA.
 • podieľanie sa na regionálnom rozvoji využitím domácich a zahraničných podporných fondov,
 • riešenie aplikovaných úloh zadávaných priamo z praxe,
 • budovanie laboratórií s možnosťou poskytovania certifikovaných výstupov,
 • zapojenie sa do medzinárodných sietí excelencie,
 • motivovanie pracovníkov k riešeniu významných vedeckovýskumných projektov (primeraným odmeňovaním), v prípade potreby aj formou uvoľnenia na primerané obdobie z pedagogických úloh,
 • organizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie „Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie“ ako vhodnej platformy na výmenu skúseností a konfrontovanie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti,
 • zvýšenie kvality publikačnej činnosti (najmä v cudzom jazyku) a v „Current Contens“ časopisoch, prípadne vydávanie monografií,
 • širšie zapájanie študentov najmä druhého stupňa štúdia do riešenia výskumných úloh,
 • podporu graduačného rastu pracovníkov katedry,
 • v rámci doktorandského štúdia viac zapájať doktorandov do riešenia najmä medzinárodných projektov, s využitím ich jazykových znalostí, vedeckých a odborných študijných pobytov a do podnikateľskej činnosti a prispieť tak dosahovaním vynikajúcich výsledkov pri uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa pre zaradenie SPU a MF do kategórie „výskumných univerzít“.

 

 

MATERIÁLNE VYBAVENIE KATEDRY
Laboratórium mechaniky:
Je určené na výučbu a overovanie výsledkov výskumu v oblasti technickej mechaniky. Je zamerané na demonštráciu pôsobenia síl v prútových sústavách, na simulovanie mechaniky pohybu telesa (vozidla) po podložke. Obsahuje zariadenia na statické a dynamické vyvažovanie rotorov.

Laboratórium pružnosti a pevnosti:
Je určené na výučbu a výskum problematiky napätí v pevných telesách. V laboratóriu sú inštalované fotoelasticimetrické zariadenia so zaťažovacími konštrukciami na ukážky napäťových polí a koncentrácie napätí na súčiastkach. Zaťažovacie prípravky a zariadenia slúžia na stanovenie modulov pružnosti rôznych konštrukčných materiálov.

Laboratórium pôdnej mechaniky:
Je zamerané na demonštráciu vlastností pôdy pre výučbu a výskum pôdnych vlastností. Umožňuje uskutočňovať porovnávacie skúšky šmykovej pevnosti pôdy v laboratórnych a terénnych podmienkach. Okrem toho sa využíva na vývoj a konštrukciu penetračných a bevametrických zariadení. Spolu s ďalším vybavením laboratória umožňuje definovať základné fyzikálne a mechanické vlastnosti pôd. V laboratóriu sa nachádza jede PC pre potreby spracovania a vyhodnotenia nameraných experimentálnych dát.

Laboratórium CAD/CAM systémov:
Slúži na prípravu študentov a doktorandov pri výučbe metodiky konštruovania a používaní vyšších CAD/CAM systémov pri tvorbe technickej dokumentácie. Obsahuje pracovnú stanicu a 10 počítačov s inštalovanými softverovými produktmi Catia a Pro/Engineer. Umožňuje využitie týchto systémov aj pri riešení výskumných úloh riešených katedrou.

Laboratórium tribológie:
Slúži na vedeckovýskumné úlohy v oblasti zisťovania tribologických vlastností skúmaných klzných dvojíc. Zároveň slúži aj ako výučbové pracovisko pre študentov, v rámci demonštračnej ukážky sledovania súčiniteľa trenia, procesu trenia, mazania vybraných materiálových klzných dvojíc. V laboratóriu sa nachádza jede PC pre potreby spracovania a vyhodnotenia nameraných experimentálnych dát.

Laboratórium konštrukčných prvkov strojov:
Je určené pre výučbu predmetov konštrukčného zamerania v rámci experimentálnych cvičení. Je zamerané na zisťovanie charakteristík valcových ťažných a tlačných pružín, na zisťovanie účinnosti, prevodového pomeru variátora s prestaviteľným kotúčom na klinovom remeni.

 

SPOLUPRÁCA NA MEDZINÁRODNEJ A NA NÁRODNEJ ÚROVNI OD ROKU 1999

V nadchádzajúcom období sa musia vysoké školy intenzívne zapájať do procesu internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania v zmysle Lisabonskej dohody, Sorbonskej deklarácie, Bolonskej Magny Charty Universitatum a Bolonskej deklarácie. Preto je nevyhnutné, aby aj jednotlivé pracoviska a katedry intenzívnejšie pracovali na adresnejšej konkretizácii a dosahovaní vytýčených cieľov.
Katedra konštruovania strojov má tradične široké aktivity v zahraničnej oblasti a to prostredníctvom vzdelávacích programov EÚ (SOCRATES/ERASMUS, Leonardo da Vinci) ale aj vo vedecko-výskumnej činnosti (programy Ino-Copernicus, 5. RP, 6. RP, 7.RP).
Zahraničné aktivity sa rozvíjajú v súlade s integráciou Slovenska do európskych štruktúr. Prioritou je harmonizácia vysokoškolského systému s európskymi štandardmi a aktívna účasť v medzinárodných vedecko-technických projektoch. Cieľom tejto zahraničnej činnosti je dať aktivitám vzdelávania a výskumu európsku dimenziu, pre ktorú je charakteristický otvorený priestor a spoločný postup pri ich napĺňaní.

Hlavné zámery v zahraničnej spolupráci:

 • hľadať možnosti zapojenie sa do nových programov medzinárodnej spolupráce, hlavne v rámci Európskej únie,
 • hľadať možnosti integrovania sa do prestížnych európskych organizácií a univerzitných sietí,
 • aktívne participovať na multilaterálnych programoch, ako sú SOCRATESERASMUS, Leonardo da Vinci, CEEPUS, atď.
 • využiť osobné kontakty pedagogických pracovníkov s významnými odborníkmi na zahraničných univerzitách pre rozšírenie výmeny študentov na všetkých úrovniach vysokoškolského vzdelávania s cieľom posilniť medzinárodný charakter vysokoškolského vzdelávania a umožniť študentom získať skúsenosti a vedomosti na zahraničných univerzitách.
 • vytvárať predpoklady pre realizáciu výučby vo svetových jazykoch v jednotlivých predmetoch a vybraných kapitolách, s cieľom prípravy ucelených kurzov a neskôr aj študijných programov pre našich aj zahraničných študentov.