zástupca vedúceho ústavu:
Ing. Juraj Tulík, PhD.
 

 

Vznik katedry môžeme datovať od 1.9.1962, kedy bola zriadená Katedra motorov a traktorov (KMT) odčlenením od Katedry poľnohospodárskej mechanizácie pri vytvorení mechanizačnej špecializácie na VŠP v Nitre. V roku 1972 bola odčlenením od KMT vytvorená samostatná Katedra opravárenstva a mechanickej technológie. Nové podmienky, súvisiace s obsahovou prestavbou vysokoškolského štúdia a potrebami polnohospodárskej praxe, viedli k presunu pracovníkov na MF a k vytvoreniu nových katedier.
Dňom 1.9.1981 z KMT vzniká Katedra energetiky (KE). Odčlenením od KE bola dnom 1.12.1985 vytvorená Katedra elektroniky a automatizácie. Spoločenské zmeny, prechod hospodárstva na trhovú ekonomiku, demokratizácia spoločnosti a požiadavky dobrého uplatnenia absolventov na trhu práce, viedli aj k zmene systému štúdia na fakulte. V dôsledku toho dna 1.7.1992 z KE vznikla Katedra vozidiel a tepelných zariadení.

V roku 2008 po zmene názvu Mechanizačnej fakulty na Technickú fakultu na základe inovácie zamerania katedry sa zmenil i názov katedry na Katedru dopravy a manipulácie.
Nosná čast výchovno-vzdelávacej činnosti sa realizuje v predmetoch zabezpečujúcich výchovu študentov
v Študijnom odbore „Dopravné stroje a zariadenia“.

Akreditované študijné programy v Študijnom odbore „Dopravné stroje a zariadenia“
I. stupňa – bakalárske
- prevádzka dopravných a manipulačných strojov
II. stupňa – inžinierske
- prevádzka dopravných strojov a zariadení
III. stupňa – doktorandské
- dopravné stroje a zariadenia

Programom vedecko - výskumnej činnosti katedry v súčasnosti je interakcia techniky a životného prostredia. Na základe dlhoročných experimentálnych výsledkov možno konštatovať, že katedra vykonala v tomto smere priekopnícku činnosť v oblasti aplikácie biologicky degradovateľných kvapalín a biopalív v poľnohospodárskej technike. Ďalšie vedecko - výskumné aktivity katedry sú zamerané do oblasti sušenia poľnohospodárskych plodín a produktov. V súčasnosti sa katedra vo výučbe zameriava predovšetkým na problematiku mobilnej techniky používanej v poľnohospodárstve, a to z hľadiska konštrukcie i technicko - exploatačných vlastností. Ďalej katedra zabezpečuje výučbu všetkých predmetov z oblasti tepelnej techniky a hydrauliky.
V súvislosti s aktuálnymi požiadavkami praxe a v nadväznosti na ekologické problémy, katedra zabezpečuje výučbu predmetov súvisiacich bezprostredne s komunálnou technikou a jej prevádzkou. Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností, teda súčasné zameranie katedry vo výučbe, možno stručne zhrnút do nasledovného okruhu problémov:
• mobilná technika
• tepelná technika a hydraulika
• komunálna technika

Spolupráca :
Katedra v rámci pedagogickej a vedecko - výskumnej činnosti už od založenia udržuje a rozvíja domácu aj medzinárodnú spoluprácu a doposial sa v rôznych oblastiach činnosti realizovala spolupráca s 26 inštitúciami v zahraničí. Katedru počas jej existencie navštívilo viac než 70 zahraničných hostí, pričom pracovníci katedry uskutočnili ekvivalentný počet zahraničných ciest, vrátane študijných pobytov, stáží a vzájomných výmenných stykov. V rámci medzinárodnej spolupráce katedra trvale spolupracuje s nasledovnými domácimi a zahraničnými inštitúciami:
• Agrartudomanyi Egyetem, Gödöllö , Madarsko
• Agricultural College, Truro, Kanada
• Akadémia rolnicza, Lublin, Polsko
• Česka zemědelská univerzita v Prahe, Česká republika
• Instituto di Ingegneria Agraria, Universita degli studi di Milano, Taliansko
• Mendelova zemědelská a lesnická univerzita v Brně, Česká republika
University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Serbia
• Slovenská technická univerzita v Bratislave
• Technická univerzita v Košiciach
• Technische Univesität, Munchen, SRN
• Univerzita Angela Kenčeva v Ruse, Bulharsko
• Žilinská univerzita v Žiline

Pre potreby rôznych podnikov v praxi katedra uskutočnila viac než 170 experimentálnych meraní v rámci uzatvorených hospodárskych zmlúv