Zriadením Agrárno-priemyselnej rady bližšie k praxi

napísal (počet komentárov: 0)

Vedenie TF SPU v Nitre kladie mimoriadny dôraz pri výchove študentov na ich odborné a praktické vzdelanie vyplývajúce z požiadaviek a potrieb praxe, čo je možné uskutočniť len v rámci úzkej spolupráce s výrobnými podnikmi národného hospodárstva a realizáciou odborných praxí študentov priamo v priestoroch podnikov.

Za týmto účelom zriadil dekan fakulty prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., ako svoj poradný orgán Agrárno-priemyselnú radu TF SPU v Nitre, ktorej členovia, poprední odborníci z praxe a zástupcovia vedenia fakulty, sa zišli na jej ustanovujúcom zasadnutí začiatkom februára 2015. Zámerom fakulty je aj takýmto spôsobom získavať informácie o potrebe výchovy svojich študentov v oblasti odborných, informačných, prezentačných a jazykových zručnosti, tvorivého a flexibilného myslenia, schopnosti samostatného rozhodovania a zvládania záťažových situácií. Cieľom tejto aktivity je i predpoklad zvýšenia uplatniteľnosti absolventov fakulty v praxi.

„Zriadenie rady bude napomáhať k tomu, aby sme vychovávali študentov v požadovanej miere pripravených pre prax. Študenti sa potrebujú zúčastňovať praktickej výučby a zároveň riešiť svoje bakalárske či diplomové práce priamo v podnikoch. Zo strany zástupcov firiem očakávame i podnetné návrhy a spoluprácu pri príprave obsahov nových študijných programov. Naša snaha vedie k tomu, že sa študenti budú učiť to, čo zaujíma prax, respektíve to, čo prax od nás potrebuje,“ reagoval na vznik rady prodekan pre vzťahy s verejnosťou Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc..

Späť