TECHNOFÓRUM 2015: Nové trendy v technike a technológiách pre biosystémy

napísal (počet komentárov: 0)

Podujatie, na ktorom sa  zúčastnilo 78 zamestnancov a študentov spolupracujúcich katedier a univerzít zo SR, ČR, Poľska, Ukrajiny, Maďarska a Srbskej republiky, bolo spojené so stretnutím zástupcov katedier zameraných na výučbu a výskum v oblasti mechanizácie poľnohospodárskej výroby.

Prezentácie príspevkov prebiehali v dvoch sekciách. Vedecká sekcia sa niesla v znamení výsledkov výskumu v oblasti poľnohospodárskej, ale aj lesníckej techniky. Základným intenzifikačným a integračným prvkom poľnohospodárskej výroby sú stroje a strojové zariadenia, ako súčasť všetkých výrobných technológií v agropotravinárskom komplexe. Súčasné trendy rozvoja poľnohospodárskych strojov kladú náročné a špecifické úlohy pre človeka pri realizovaní technického a technologického potenciálu, ktorý nové stroje a zariadenia predstavujú. Vedecká konferencia sa zamerala v prvom rade na oblasť poľnohospodárstva, a to na výsledky výskumu v oblasti presného poľnohospodárstva, obrábania pôdy, cez sejbu, ochranu rastlín, zavlažovanie, až po zber. V ďalšom rade sa vedecké výsledky prezentovali z oblasti bioenergetiky a v závere sa pozornosť zamerala na lesnú techniku.  Dôležitý je aj výskum efektov uplatňovania rôznych variantov pôdoochranných technológií, a to nielen s ohľadom na vlastnosti pôdy, ale aj vo vzťahu k okolitému životnému prostrediu čo sa týka produkcie emisií CO2, NOx a iných. V rámci druhej sekcie – odbornej sa  konalo rokovanie vedúcich pracovníkov jednotlivých katedier, na ktorom sa informovali o progrese katedier v realizácii výskumných úloh. Po ukončení a vyhodnotení sekcií nasledoval kultúrny program spojený s exkurziami a spoločenským večerom.

Výstupom konferencie je aj zborník recenzovaných vedeckých prác pod názvom „TECHNOFÓRUM 2015“, ktorý je publikovaný nielen v tlačenej, ale aj v elektronickej forme.

Ján JOBBÁGY

Späť