Technická fakulta SPU v Nitre získala popredné umiestnenie v rebríčku záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl

napísal (počet komentárov: 0)

Technická fakulta SPU v Nitre  v rámci hodnotenia záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl za roky 2011 až 2013 získala významné umiestnenie na 9. mieste medzi fakultami slovenských vysokých škôl.

Tento úspech je predovšetkým výsledkom dlhodobej iniciatívy a snahy vedenia fakulty a jej zamestnancov o zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu prostredníctvom kontaktu a komunikácie zo zamestnávateľmi, s cieľom realizovať  spätne vo výučbe ich potreby a požiadavky. Nezanedbateľný vplyv na kvalitu absolventov má i organizovanie odborných praxí počas ich štúdia vo vybraných výrobných podnikoch. Ďalšie možnosti zvyšovania kvality absolventov vidí fakulta i v zapojení sa do národného projektu MŠVVaŠ SR „Vysoké školy ako hnacie motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ a v neposlednom rade i v prehlbovaní spolupráce s regionálnymi úradmi práce.

Rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov bol spracovaný na základe vyhodnotenia nasledovných ukazovateľov:

  1. Dopyt zamestnávateľov po absolventoch vysokých škôl
  2. Kompetencie absolventov získané v priebehu štúdia
  3. Kompetencie, ktoré od absolventov vyžaduje ich súčasná práca
  4. Zamestnanosť absolventov vysokých škôl podľa hospodárskych odvetví
  5. Informácie z prijímacieho konania
  6. Priemerná dĺžka získania zamestnania.

 

Rebríčky fakúlt podľa ukazovateľov

 

Najviac žiadaní absolventi

Databáza Profesia - Rebríčky záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl za roky 2011 až 2013.

Škola

Fakulta

Poradie

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta architektúry

1

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta múzických umení

2

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

3

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

4

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta medzinárodných vzťahov

5

Paneurópska vysoká škola

Fakulta ekonómie a podnikania

6

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta riadenia a informatiky

7

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta

8

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technická fakulta (skôr Mechanizačná fakulta)

9

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

10

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu

11

Univerzita Komenského v Bratislave

Lekárska fakulta

12

Technická univerzita v Košiciach

Ekonomická fakulta

13

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta stredoeurópskych štúdií

14

Univerzita J. Selyeho

Pedagogická fakulta

15

Univerzita Komenského v Bratislave

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

16

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta hospodárskej informatiky

17

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Filozofická fakulta (skôr Fakulta humanitných vied)

18

Trnavská univerzita v Trnave

Teologická fakulta; Bratislava

19

Žilinská univerzita v Žiline

Strojnícka fakulta

20

 

 

       
  1. Viac na 

Viac na: www.lepsieskoly.sk

Späť