Slovensko sa stáva medzinárodným hráčom v boji proti plytvaniu potravinami

napísal (počet komentárov: 0)

Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ako partner výskumného projektu financovaného Európskou komisiou v rámci Horizontu 2020, spolu so svojimi partnermi odštartovala unikátny projekt zameraný na redukciu potravinového odpadu, výsledkom ktorého má byť vzorový model pre ostatné krajiny.

Prvé úvodné, on-line, stretnutie sa uskutočnilo dňa 19.11.2020. Projekt pod názvom FoodRUs - An Innovative Collaborative Circular Food System to Reduce Food Waste and Losses in the Agri-food Chain je zameraný na inovatívny kolaboratívny cirkulárny potravinový systém na zníženie potravinového odpadu a strát v poľnohospodársko-potravinárskom reťazci.  Združuje 29 partnerov naprieč celou Európou​ (10 krajín), z ktorých štyria sú zo Slovenska.

Cieľ projektu vychádza z troch základných pilierov potravinového reťazca, v ktorých dochádza k plytvaniu potravinami – primárna poľnohospodárska produkcia, potravinové dodávateľsko-odberateľské vzťahy a koneční spotrebitelia - domácnosti​.

Projekt si kladie za cieľ implementovať 23 technologických, sociálnych, finančných, právnych, vzdelávacích, politických a organizačných inovácií, ktoré predstavujú aktívnu účasť viac ako 40 aktérov, ktorí budú zapojení do konkrétnych výziev v rámci vybraných potravinových reťazcov a pilotných regiónov​.

Objektom výskumu a inovácií projektu sú 3 pilotné hodnotové reťazce:​

  1. španielsky medziregionálny pilot zameraný na zeleninu a šaláty​
  2. dánsky pilot analyzujúci hodnotový reťazec pre mäso a ryby​
  3. slovenský pilot analyzujúci hodnotový reťazec pre chlieb a pečivo

​SPU v Nitre ako koordinátor slovenského pilotu zameraného na chlieb a pečivo bude spolupracovať s Free Food, n.o., New Edu, n.o. a TBS, a.s.

Téma potravinového odpadu a strát je na Slovensku viac ako aktuálna, nakoľko ročná produkcia potravinového odpadu SR predstavuje až 0,86 mil. ton. Sme takmer na rovnakej úrovni ako v susednom Maďarsku, ktoré má dvojnásobok populácie SR.​ Podľa štatistík 5 obchodných reťazcov z roku 2016 sa vyhodilo až 15 tisíc ton využiteľných potravín, zatiaľ čo na Slovensku žije 670 tisíc ľudí na hranici chudoby.​ Až 50% potravinového odpadu pochádza z domácností, pričom až 9% domácnosti vyhadzuje potraviny denne, najmä ovocie a zeleninu, chlieb a varené jedlo.

Cieľom slovenského pilotu bude hľadať najlepšie možnosti prevencie plytvania chlebom a pečivom v celom potravinovom reťazci od produkcie, cez spracovanie (mlyny a pekárne), distribúciu, obchod, HORECA sektor a domácnosti až po darovanie zvyškov chleba na charitatívne účely do Potravinovej banky a po naplnení jej kapacít využitia ako krmivo pre zvieratá a ako posledná možnosť kompostovanie. Model bude zameraný na uprednostňovanie použitia potravinových prebytkov na ľudskú spotrebu a hľadať možnosti ako ho vrátiť späť do obehu, t.j. ako ho čo najoptimálnejšie využiť. Odpad je biologický materiál, ktorý môže byť zdrojom makronutrientov.

Súčasťou projektu bude aj vytvorenie siete zainteresovaných aktérov. Ambíciou je dosiahnuť pokrok v tejto téme na Slovensku a vytvoriť vzorový model pre ostatné krajiny. Slovenský model sa bude okrem Slovenska testovať aj v Rakúsku.

Ísť späť