Medzinárodná študentská vedecká konferencia na TF SPU v Nitre

napísal (počet komentárov: 0)

V stredu 22. apríla 2015 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konala medzinárodná študentská vedecká konferencia pod názvom „Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve“. O čo najlepšie umiestnenie sa v štyroch rokovacích sekciách uchádzalo „rekordných“ 53 prác, medzi ktorými boli aj práce zo zahraničných univerzít: z Kazachstanu (1 práca), z Ruskej federácie (1 práca), z Poľska (4 práce), z Maďarska (2 práce), z ČR (5 prác), zo Srbska (2 práce), z Chorvátska (1 práca), ako aj z TU vo Zvolene (2 práce).

Najlepším študentom TF SPU v Nitre z každej sekcie bolo za úspešnú reprezentáciu fakulty navrhnuté motivačné štipendium a okrem finančnej odmeny získali aj vecné dary od podnikov, ktorých zástupcovia boli členmi každej komisie: Ing. Marek Benedik zo ZF Slovakia a.s., Ing. Vladimír Jalakša zo S-EKA s.r.o., Ing. Peter Miháľ, CSc. z Agroservis s.r.o. a Ing. Anton Smutny z Muehlbauer Technologies, s.r.o. .

Najlepšie práce študentov z iných univerzít boli ocenené diplomom a knižnou publikáciou. Všetky súťažné práce sú uverejnené v zborníku na CD disku, ktorý si odniesol každý účastník konferencie.

doc. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekan TF

 

SEKCIA „A“: VYUŽITIE TECHNIKY V POĽNOHOSPODÁRSTVE, V POTRAVINÁRSTVE A V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

BREZINA P.: EXPLOATÁCIA PARAMETROV AGREGÁTU PRE HNOJENIE SO SATELITNÝM NAVÁDZANÍM (EXPLOITATION PARA-METERS OF AGGREGATE FOR FERTILIZING WITH SATELLITE NAVIGATION)

SMILJANIĆ R. - OLEJÁR M.: SOFTWARE FOR INDOOR MI-CROCLIMATIC ANALYSE ACORDING SLOVAKIAN STANDARDS

STRAKA B. - OLEJÁR M.: NÁVRH SNÍMAČA POLOHY SLNKA
PRE DVOJOSÍ POLOHOVACÍ SOLÁRNY SYSTÉM (DRAFT OF SUN POSITION SENSOR FOR TWO-AXIS SOLAR POSITIONING SYSTEM)
 


SEKCIA „B“: PREVÁDZKA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY

ĎURIIŠ J. - JABLONICKÝ J.: NÁVRH INTELIGENTNÉHO RIADENIA AUTOMOBILU (INTELIGENT CAR DRIVING SYSTEM DESIGN)

GALBENISZ N. - HORVATH C. - FARKAS C.: EXAMINATION OF THE VEHICLE’S SHOCK ABSORBERS WITH ACCELEROMETERS

GOGOVÁ D. - HLAVÁČ P.: VYBRANÉ FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VZORIEK MOTOROVÝCH OLEJOV (SELECTED PHYSICAL PROPERTIES OF CHOSEN MOTOR OILS)

BEDY Š. - VITÁZEK I.: MIKROKLÍMA VNÚTORNÝCH PRIESTOROV SERVISNÝCH OBJEKTOV (MICROCLIMATE OF CAR SERVICE BUILDING)SEKCIA „C“: INFORMAČNÉ A RIADIACE SYSTÉMY VO VÝROBNEJ TECHNIKE

MASÁR M. - CVIKLOVIČ V.: CNC FRÉZA RIADENÁ SOFTVÉROM LINUX (CNC MILLING MACHINE CONTROLLED BY LINUX SOFTWARE)

DIČER M. - LUKÁČ O.: AUTOMATICKÉ RIADENIE SKLADOVACIEHO PRIESTORU (AUTOMATIC CONTROL OF STORAGE)

ÁCS M. - PALKOVÁ Z.: VIRTUÁLNA REALITA VO VZDELÁVANÍ – REALIZÁCIA VZDELÁVACÍCH MATERIÁLOV S VYUŽITÍM PROSTRIEDKOV VIRTUÁLNEJ REALITY (VIRTUAL REALITY IN EDUCATION – CREATION OF EDUCATIONAL MATERIALS USING TOOLS OF VIRTUAL REALITY)SEKCIA „D“: SPOĽAHLIVOSŤ A BEZPEČNOST TECHNICKÝCH SYSTÉMOV

OMASTA Š. - ŽARNOVSKÝ J.: ELIMINÁCIA HLUKU VO VÝROBNÝCH ZARIADENIACH (NOISE ELIMINATION IN SELECTED DEVICES)

HUDEC J. - ŽITŇÁK M.: HODNOTENIE NEBEZPEČENSTIEV PRI ÚDRŽBE A PREVÁDZKE VÝŤAHOV (EVALUATION OF HAZARDS FOR MAINTENANCE AND SERVICE OF LIFTS)

KÁČER P. - HAAS P. - KADNÁR M.: SIMULÁCIA PRÁCE ELEKTROMECHANICKÉHO KONTAKTU (THE SIMULATION OF ELECTROMECHANICAL CONTACT)

Späť