Imatrikulácie študentov Technickej fakulty

napísal (počet komentárov: 0)

V utorok 11. 11. 2014 zložením imatrikulačného sľubu sa 282 riadne zapísaných študentov prvého roka štúdia v dennej forme na Technickej fakulta SPU v Nitre začlenilo do študentskej časti akademickej obce so všetkými právami a povinnosťami.

Slávnostný ceremoniál sa konal v aule SPU za prítomnosti Vedenia TF, vedúcich katedier, garantov študijných programov a člena Študentského parlamentu TF SPU v Nitre. Imatrikulovaní študenti sa zaviazali, že budú študovať a pracovať tak, aby dosiahli vysoký stupeň odbornej úrovne a svojím vystupovaním dokážu, že si zaslúžia byť riadnymi študentmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Dekan TF prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. vo svojom slávnostnom prejave k imatrikulovaným študentom za všetkých pracovníkov fakulty vyslovil presvedčenie, že „s pomocou všetkých pracovníkov fakulty a s prispením Vašej poctivej práce získate dostatok vedomostí pre budúce povolanie, alebo pre pokračovanie v inžinierskom a neskôr v doktorandskom štúdiu“. Imatrikulovaným študentom prajeme úspešné vykročenie do štúdia a spokojnosť z každého i malého úspechu.

Späť