Viac informácií o založení siete spolupracujúcich vysokých škôl nájdete na: http://ceepus.saia.sk/sk/main/siete-spolupracujucich-vysokych-skol/. Uzávierka na podávanie žiadostí o založenie alebo predĺženie činnosti sietí na  nasledujúci akademický rok je každoročne 15. januára. Prihláška sa podáva elektronicky na stránke www.ceepus.info.

CEEPUS na Technickej fakulte

V akademickom roku 2015/16 už siedmy rok pokračuje sieť CEEPUS CIII-SK-0405-07-1516 „Renewable Energy Sources“ a štvrtý rok sieť CIII-PL-0701-04-1516 „Engineering as Communication Language in Europe“ (garant: doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.). Siete CIII-SK-0405-07-1516 a CIII-PL-0701-04-1516 sú zamerané na vzdelávacie pobyty študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia a taktiež na prednáškové pobyty pre pedagógov.

Prihlasovanie na študentské a učiteľské mobility na partnerských univerzitách v rámci programu CEEPUS
Viac informácií:
doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Zuzana.Palkova@uniag.sk, 037/641 4765, Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky

Mobility CEEPUS zahŕňajú:
 • jednomesačné krátkodobé pobyty pre študentov zamerané na spracovanie bakalárskej, diplomovej, dizertačnej práce
 • prednáškové pobyty pre učiteľov (min. 6 hodín prednášok)

Termín podávania prihlášok:
 • pre zimný semester: do 15. júna 2016
 • pre letný semester: do 31.10.2015

Univerzity a fakulty zapojené do siete SK 405 „Renewable Energy Sources“:
Koordinátor siete: doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Partneri siete:

Agricultural University of Tirana, Faculty of Agriculture (Albánsko)
 • University of 'Džemal Bijedic' in Mostar (Bosna a Hercegovina)
 • 'Angel Kanchev' University of Ruse, Faculty of Electrical and Electronic Engineering and Automation (Bulharsko)
 • Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering (Česká republika)
 • Mendel University in Brno, Faculty of Agronomy (Česká republika)
 • VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of Physics (Česká republika)
 • Szent István University, Faculty of Mechanical Engineering (Maďarsko)
 • University of Sts Cyril and Methodius – Skopje, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Production Engineering (Macedónska republika)
 • University of Sts Cyril and Methodius – Skopje, Faculty of Electrical Engineering, Department of Mathematics and Physics (Macedónska republika)
 • Koszalin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering (Poľsko)
 • Kielce University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering (Poľsko)
 • Belgrade University, Faculty of Agriculture, Institute of Agricultural Engineering (Srbsko)
 • University of Novi Sad, Faculty of Technical Science, Institute for Production Engineering (Srbsko)
 • Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Engineering (Slovensko)
 • János Selye University in Komárno, Faculty of Economics (Slovensko)
 • Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Manufacturing Systems (Slovensko)

Univerzity a fakulty zapojené do siete PL 701 „Engineering as Communication Language in Europe“:
Koordinátor siete: D.Sc. Ph.D. Eng. Krzysztof Rokosz
Lokálny koordinátor: doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Partneri siete:
 • Agricultural University of Tirana, Faculty of Agriculture (Albánsko)
 • Technical University of Sofia, Faculty of Machine Technology, Department of Manufacturing Technology
 • (Bulharsko)
 • University of Split, Faculty of Electrical Engineering, Machine Engineering and Naval Architecture, Department of Modelling and Intelligent Systems (Chorvátsko)
 • University of Rijeka, Faculty of Engineering, Department of Production Engineering (Chorvátsko)
 • Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Production Technology (Česká republika)
 • University of South Bohemia České Budějovice, Faculty of Agriculture (Česká republika)
 • Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences (Česká republika)
 • VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of Physics (Česká republika)
 • Kecskemét College, Faculty of Mechanical Engineering and Automation (Maďarsko)
 • Óbuda University, Budapest, Budapest Polytechnic, Bánki Donát Mechanical Engineering Faculty (Maďarsko)
 • Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences (Maďarsko)
 • College of Nyíregyháza, Engineering and Agriculture Faculty (Maďarsko)
 • University of Sts Cyril and Methodius – Skopje, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of
 • Production Engineering (Macedónska
 • Technical University of Moldova, Technology of Machine Building (Moldavská republika)
 • University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering (Čierna Hora)
 • Koszalin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering (Poľsko)
 • Lublin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering (Poľsko)
 • State School of Higher Education in Chelm, Faculty of Mechanical Engineerin (Poľsko)
 • Technical University of Cluj-Napoca, Department of Engineering and Technologic Management (Rumunsko)
 • "Iuliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy of Cluj Napoca, Department of Environmental Health (Rumunsko)
 • "Ovidius" University of Constanta, Department of Engineering Economics in Mechanics (Rumunsko)
 • "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Faculty of Sciences (Rumunsko)
 • Technical University of Cluj-Napoca, Machine Building Faculty, Department of Manufacturing Engineering (Rumunsko)
 • University of Kragujevac, Faculty of Economics (Srbsko)
 • University of Novi Sad, Faculty of Technical Science, Institute for Production Engineering (Srbsko)
 • Technical University in Košice, Faculty of Manufacturing Technologies in Prešov (Slovensko)
 • Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology (Slovensko)
 • Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Engineering (Slovensko)
 • János Selye University in Komárno, Faculty of Economics (Slovensko)
 • Technical University in Zvolen, Department of Manufacturing Technology and Quality Management (Slovensko)