Témy doktorandských dizertačných prác pre akademický rok 2023/2024 podľa študijných programov:

 

Prihláška

 

Nová téma dizertačnej práce – téma je ponúkaná v rámci výzvy Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) pre uchádzačov mimo SPU (informácie o výzve dostupné na https://vaia.gov.sk/2023/05/10/stipendia-pre-excelentnych-phd-studentov-a-studentky-r1/)

Termín podania prihlášky:  do 31. júla 2023

Dátum konania prijímacej skúšky: 21. augusta 2023

Podmienky prijatia - III. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe Riadiace systémy vo výrobnej technike

Zverejnenie témy aj na stránke EURAXESS https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/111976