Z histórie Technickej fakulty

Technická (predtým Mechanizačná) fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre oslávila na začiatku akademického roka 2019/2020 päťdesiate výročie svojho vzniku. Od skrom­ných začiatkov, ktoré znamenali budovanie nielen materiálno-technickej základne, ale aj učiteľ­ského zboru, patrí fakulta v tomto období medzi významné vedeckovýskumné a vzdelávacie inštitúcie. Od svojho vzniku v septembri 1969 pripravila pre prax takmer 10 000 absolventov, ktorí výrazne prispeli k technickému rozvoju nielen poľnohospodárskej prvovýroby pri spraco­vaní poľnohospodárskych produktov a k tvorbe novej techniky, ale aj ku skvalitneniu prevádzok v automobilovom priemysle. Hlavným poslaním fakulty je výchova technických manažérov a výrobných a prevádzkových inžinierov technického zamerania schopných uplatniť svoje vzde­lanie v konkurenčnom prostredí na trhu práce.

Základy konštituovania Technickej fakulty sa začali tvoriť už v roku 1946 pri zakladaní Vy­sokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. Vtedy sa na uvedenej vysokej škole vytvoril Ústav strojníctva. V roku 1952 v rámci reorganizácie vysokých škôl vznikli z dvoch fakúlt Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach dve samostatné vysoké školy – Vysoká škola poľnohospodárska (VŠP) v Nitre a Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. V tom istom roku, po reorganizácii katedier na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, vznikla Katedra poľnohospodárskej mechanizácie a pôdoznalectva a v roku 1953 Katedra mechanizácie poľnohospodárstva. S rozvojom poľnohospodárskej tech­niky a jej uplatnením v praxi sa vytvorili v rámci Prevádzkovo-ekonomickej fakulty podmienky pre nový študijný odbor Mechanizácia poľnohospodárstva (1962). Následne v roku 1969 vznik­la Mechanizačná fakulta (MF).

Základnou podmienkou, ktorá významne ovplyvňuje celú činnosť fakulty, je záujem o štú­dium. Názov fakulty neodrážal obsah akreditovaných študijných programov MF, ani spoločenské trendy. Na základe návrhu fakulty rektor SPU v Nitre požiadal MŠ SR o zmenu názvu fakulty na Technická fakulta. Po úspešnom akreditačnom konaní sa od apríla 2008 názov fakulty zmenil.

Významným rokom z viacerých hľadísk pre vtedajšiu Mechanizačnú fakultu bol akademický rok 2004/2005. Okrem úspešne akreditovaných nových študijných programov, ktoré pred­stavujú pomerne výraznú zmenu v orientácii vyučovacieho procesu na potreby praxe, bolo významnou aktivitou dislokovanie fakulty z priestorov Kalvárie do nového pavilónu MF v areáli SPU v Nitre. Toto úsilie bolo úspešne zavŕšené aj vďaka práci a obetavosti všetkých pracovníkov fakulty a od akademického roka 2005/2006 boli dané do užívania všetky laboratóriá, počítačové cvičebne a iné funkčné miestnosti podľa požiadaviek katedier. Katedra dopravy a manipulácie a časť Katedry zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (bývala Katedra stavieb) sa presťahovali do pavilónu Q. Katedra strojov a výrobných biosystémov (bývala Katedra strojov a výrobných systémov) sídli v pavilóne CH.

V súčasnosti má Technická fakulta 76 pedagogických zamestnancov, z ktorých viac ako polovica (42) sú docenti a profesori. V roku 2014 fakulta úspešne naplnila kritériá komplexnej akreditácie a v akademickom roku 2019/2020 študovalo na fakulte 1118 študentov na všetkých stupňoch štúdia.