doc. Ing. Marek Angelovič, PhD. Zameriava sa na výskumnú činnosť s dôrazom na techniku a technológiu pre skúmanie pestovania, zberu a pozberovej úpravy poľnohospodárskych plodín, ako je kukurica, liečivé rastliny, drobné semená, koreňová zelenina, ako aj na výskum pôdoochranných technológií. Vedecky sa orientuje na oblasť mechanizácie poľnohospodárskej výroby, pozberovú úpravu poľnohospodárskych plodín z hľadiska kvality a bezpečnosti potravín, spracovaním a využitím cielenej pestovanej poľnohospodárskej biomasy na energetické účely a zároveň spracovaním poľnohospodárskych odpadov za účelom ich energetického využitia.

Ing. Michal Angelovič, PhD. Zameriava sa na výskumnú činnosť spojenú s meraním spotreby paliva a emisií škodlivých plynov do ovzdušia  s dôrazom na techniku a technológie pre  pestovanie, zber a pozberovú úpravu poľnohospodárskych plodín. Ďalej sa orientuje na oblasť  využitia cielenej pestovanej poľnohospodárskej biomasy na energetické účely, ako sú biopalivá za účelom ich energetického využitia v poľnohospodárskej  technike.

doc. Ing. Jozef Ďudák, CSc. V poslednom období svoju výskumnú činnosť orientuje na riešenie otázok efektívnosti prevádzky techniky v pracovných procesoch rastlinnej výroby so zameraním na stanovenie vybraných prevádzkových ukazovateľov práce strojov (noriem spotreby času, spotreby nafty a prevádzkových nákladov). V rámci spolupráce s praxou sa venuje propagácii techniky formou organizovania rôznych odborných podujatí a publikovaním článkov v odborných časopisoch. V spolupráci s riadiacimi a výskumnými rezortnými inštitúciami sa venuje aj otázkam hodnotenia stavu techniky v podmienkach vybraných podnikov SR.

prof. h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. Vedecko-výskumné zameranie má na oblasť konštrukcie strojov pre spracovania pôdy, sejbu, chemickú ochranu a zber krmovín. Člen Poľskej akadémie vied (Lublin),  riadny člen SAPV, Poľského tovarišstva inžinierov (Zakopané), vizitujúci profesor Poľnohospodárskej univerzity v Krakowe Čestný profesor Tauriskej štátnej univerzity v Melitopole a Ukrajinskej akadémie náuk Člen odborových rád na univerzitách v Prahe, Brne a Českých Budejoviciach Člen Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR –AGRION (51 členov), od roku 2016 členom Združenia národných zväzov dodávateľov techniky CLIMMAR (16 členských štátov) Člen redakčných rád vedeckých časopisov Mechanization in agriculture and conserving of the resources, Econtechmod, Agricultural machinery, Savremenna poljoprivredna tehnika Participácia na 18 vedeckých projektov, z ktorých 6 malo medzinárodný charakter a participovali na nich poľnohospodárske univerzity s prínosom vo financiách, publikáciách a mobilitách pre učiteľov a študentov.

doc. Ing. Jana Galambošová, PhD. MPhil. sa zaoberá vo svojej pedagogickej a výskumnej práci technológiami presného poľnohospodárstva, predovšetkým proximálnym snímaním porastu za účelom variabilnej aplikácie dusíka. Svoju prácu orientuje aj na technológiu riadeného pohybu strojov po poli "CTF" ako nástroja pre elimináciu utlačenia pôdy.

doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. Zameriava sa na výskumnú činnosť v oblasti zavlažovania poľných plodín, zeleniny, ovocných sadov a športových ihrísk. Svoju vedeckú činnosť venuje hodnoteniu vplyvu priestorovej premenlivosti vlhkostných podmienok na intenzitu zavlažovania, vplyvu závlahovej techniky a dávky na zmeny nielen fyzikálnych, ale aj mechanických vlastností pôdy (erozívne účinky, vznik zhutnenej vrstvy pôdy a kvalita práce závlahovej techniky). Podieľal sa aj na tvorbe niekoľkých úžitkových vzorov a patentov súvisiacich s problematikou kvality práce závlahovej techniky.  Jeho zameranie siaha aj do oblasti vinárskej a vinohradníckej techniky, v rámci ktorej sa orientuje na hodnotenie zberu, dopravy, lisovania hrozna a filtrácii vína.

Ing. Koloman Krištof, PhD. Vedecky sa orientuje na oblasť mechanizácie poľnohospodárskej výroby, environmentálnym účinkom poľnohospodárskej techniky, spracovaním a využitím cielenej pestovanej poľnohospodárskej biomasy na energetické účely a zároveň spracovaním poľnohospodárskych odpadov za účelom ich energetického využitia ako aj konverziou energií z jej jednotlivých foriem na iné.

Ing. Miroslav Macák, PhD. Zameriava sa na manažment systému presného poľnohospodárstva. V rámci výskumnej činnosti sa orientuje na problematiku využitia: GNSS, automatických navigačných systémov a telematiky pri riadení poľnohospodárskych strojov a proximálneho snímania pôdnych vlastností v systéme riadeného pohybu strojov po poli.

doc. Dr. Ing. Juraj Maga. Výskumnú činnosť má zameranú hlavne na oblasť skúmania obnoviteľných zdrojov energie so zameraním na využívanie biomasy a vedľajších produktov rastlinnej výroby (fytomasy a dendromasy)  na energetické účely, ďalej pôsobenia biologických, technických a výrobných faktorov na výslednú kvalitu vyrobených tuhých biopalív zhutnením, ako aj vzťahov medzi vlastnosťami použitej biomasy pri výrobe tuhých biopalív na fyzikálno mechanické a energetické charakteristiky získaných produktov. Druhým smerom jeho výskumu je oblasť kvality práce sejačiek v rôznych pracovných podmienkach, kde na hodnotenie plošného rozmiestnenia osiva po sejbe má vypracovaný aj vlastný softvér. Ďalším smerom jeho výskumu je kvalita práce obilných kombajnov ako aj podmienky ich ekonomického nasadenia pri zbere rôznych plodín. 

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. sa zaoberá problematikou uplatnenie techniky v systéme presného poľnohospodárstva od zisťovania priestorovej variability výrobných podmienok pôdy a porastov, cez spracovanie informácií a návrhy opatrení variabilných zásahov až po ekonomické efekty a environmentálne dopady, vrátane faktorov klimatických zmien. Venuje sa otázkam eliminácie vplyvov poľnohospodárskej techniky na degradáciu pôdneho prostredia. Paralelne sa venuje problematike ekonomickej efektívnosti využívania techniky, projektovaniu nasadenia techniky a ergonomickým otázkam vzťahu človek – technika - prostredie.

Ing. Oľga Urbanovičová, PhD. sa v rámci svojho výskumu venuje využitiu informačných systémov v poľnohospodárstve. Vzhľadom k tomu, že poľnohospodári, musia viesť rôzne evidencie ako sú spotreba hnojív, osív, chemických prípravkov a musia ich odovzdávať pre kontrolné orgány v elektronickej podobe, máme na Slovensku informačné systémy, ktoré sú vyvinuté priamo v podmienkach poľnohospodárskej prvovýroby. Od roku 2017 sa táto evidencia týka aj podávaní žiadostí na poskytnutie priamych podpôr PPA. Okrem toho sa venuje spracovaniu rôznych druhov energetických plodín do formy tuhých biopalív, ako sú brikety, pelety a meraniu ich fyzikálnych vlastností.

Späť