Výskumné projekty – medzinárodné

COST
Názov projektu: Ammonia and Greenhouse Gases Emissions from Animal Production Buildings
Označenie projektu: OC-2016-1-20654
Koordinátor: Aarhus University, Dánsko, za TF: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Doba riešenia: 2017 - 2021
 
INTERREG EUROPE
Názov projektu: Regional Circular Economy Models and Best Available Technologies for Biological Streams
Označenie projektu: PGI01963 BIOREGIO
Koordinátor: Lahti University of Applied Sciences, Fínsko, za SPU: prof. Ing. Eleonóra Marišová, PhD., za TF: Ing. Katarína Kollárová, PhD.
Doba riešenia: 2017 - 2021
 
INTERREG - DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME
Názov projektu:  Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of Research and Innovation for the Circular Economy
Označenie projektu: DPP-1-349-1.1
Koordinátor: Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Slovinsko,
za TF: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Doba riešenia: 2016 – 2019
 
Názov projektu:  Transnational Cooperation to Transform Knowledge into Marketable Products and Services for the Danubian Sustainable Society of Tomorrow
Označenie projektu: DTP1-1-072-1.1
Koordinátor: Steinbeis Innovation gGmbH, Steinbeis-Europe-Center, Nemecko, za SPU: dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., za TF: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Doba riešenia: 2017 – 2019

 

Výskumné projekty – domáce

Projekty APVV

APVV – bilaterálna spolupráca
Názov projektu: Rozvíjanie vedeckej spolupráce výskumu emisií biopalív v cestnej doprave z pohľadu ovplyvňovania životného prostredia
Označenie projektu: SK-PL-18-0041
Vedúci projektu: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Doba riešenia: 2019 – 2020

APVV – všeobecná výzva (v kooperácii)
Názov projektu: Vzťahy medzi štruktúrou a nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami vo vysoko-nerovnovážnych oxidoch pripravených nekonvenčnou mechanochemickou syntézou
Označenie projektu: APVV-19-0526
Vedúci projektu: RNDr. Martin Fabián, PhD. (SAV); za SPU: Ing. Marta Harničárová, PhD.

Projekty VEGA

Názov projektu: Výskum alternatívnych navigačných algoritmov na riadenie autonómnych robotov v rastlinnej výrobe
Označenie projektu: 1/0720/18
Vedúci projektu: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Doba riešenia: 2018 – 2020

Názov projektu: Aplikovaný výskum využívania ekologických nositeľov energie v poľnohospodárskej, lesníckej a dopravnej technike
Označenie projektu: 1/0155/18
Vedúci projektu: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Doba riešenia: 2018 – 2021

Názov projektu: Výskum, návrh a aplikácia špeciálnych hnacích kolies na zlepšenie ťahových vlastností a elimináciu poškodenia pôdy počas prevádzky vozidiel a traktorov
Označenie projektu: 1/0724/19
Vedúci projektu: doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
Doba riešenia: 2019 – 2022

VEGA v kooperácii
Názov projektu: Analýza vplyvu konštrukčných častí lesníckych mechanizmov v lesnom prostredí z hľadiska energetického a ekologického
Označenie projektu: 1/0642/18
Vedúci projektu: doc. Ing. Kováč Ján, PhD.(TUZVO); za SPU: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Doba riešenia: 2018 – 2020

Operačné programy

OP Výskum a inovácie
Názov projektu: Hodnotenie zdravotného stavu ekosystému
Označenie projektu: 313011B682
Vedúci projektu: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Doba riešenia: 2017 – 2022

OP Integrovaná infraštruktúra
Názov projektu: Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd
Označenie projektu: 313011W580
Projektový manažér: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., asistent PM: Ing. Jakub Pagáč, PhD., za TF: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Doba riešenia: 2020 – 2023

Projekty GA SPU

Názov projektu: Analýza a klasifikácia technológií pre difúzne procesy pri výrobe etanolu v potravinárskom priemysle
Označenie projektu: 08-GASPU-2018
Vedúci projektu: Ing. Tomáš Holota, PhD.
Doba riešenia: 2019 – 2020

Názov projektu: Sledovanie vlastností ekologických mazív používaných v poľnohospodárskej technike počas laboratórnych experimentov
Označenie projektu: 02-GASPU-2018
Vedúci projektu: Ing. František Tóth, PhD.
Doba riešenia: 2019 – 2020

Názov projektu: Aplikácia aditívnych technológií vo výučbe technických predmetov
Označenie projektu: 11/2019
Vedúci projektu: Ing. Juraj Baláži, PhD.
Doba riešenia: 2020 – 2021

Názov projektu: Výskum vplyvu využívania technológie CTF na procesy vodnej erózie pôdy
Označenie projektu: 28/2019
Vedúci projektu: doc. Ing. Jana Galambošová, PhD.
Doba riešenia: 2020 – 2021

Názov projektu: Modelovanie vybraných vlastností rôznych druhov konštrukčných materiálov a simulácia ich správania sa pri rôznych podmienkach zaťaženia
Označenie projektu: 7/2019
Vedúci projektu: Ing. Marta Harničárová, PhD.
Doba riešenia: 2020 – 2021