VYHLÁSENIE VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA TF SPU V NITRE

napísal

Akademický senát Technickej fakulty schválil na svojom zasadnutí dňa 9. 7. 2018 nasledovné uznesenia:

Uznesenie 4/3/2018:

V zmysle čl. 13 Štatútu TF SPU v Nitre Akademický senát Technickej fakulty  SPU v Nitre vyhlasuje voľby kandidáta na dekana TF SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018 – 2022 na deň 11. 9. 2018. 

 Uznesenie 5/3/2018:

AS TF SPU v Nitre schvaľuje harmonogram volieb kandidáta na dekana Technickej fakulty SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018 – 2022 (v prílohe) jednomyseľne, bez pripomienok.

Prílohy:

 

 Schválené  na zasadnutí AS TF dňa 9. 7. 2018

 

 
 

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.

predsedníčka AS TF SPU v Nitre

 

 

 

 

Späť