Slávnostná promócia absolventov II. stupňa štúdia

napísal

Slávnostné promócie absolventov II. stupňa štúdia sa uskutočnia dňa 30. júna (piatok) 2017.

 

 

 

- 9,00 h – Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách  /denná forma štúdia/ 

- 11, 30 h – Prevádzka dopravných strojov a zariadení /denná forma štúdia/

               -   Poľnohospodárska technika /denná forma štúdia/

               -  Informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike /denná forma štúdia/

- 14,00 h – externá forma štúdia – všetky študijné programy

 

- nácvik sa bude konať hodinu pred promóciami,

- absolventi, ktorí nedodržia hodinu nácviku, nebudú zaradení na promočný akt,

- v prípade neúčasti promócií je nutné o tom informovať študijné oddelenie najneskôr
  do 28. júna 2017. 

Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe rozhodnutia vedenia SPU č. 50/2015/V-SPU zo dňa 22.9.2015, slávnostné odovzdávanie dokladov o absolvovaní štúdia absolventom druhého stupňa vysokoškolského štúdia sa bude realizovať v aule, pričom absolventi budú oblečení v študentských talároch. Poskytnutie talárov a čiapok bude za úhradu 7 € s DPH.  Pokladničným blokom o úhrade uvedeného poplatku sa preukážete v deň konania promócie.

Po nácviku promočného aktu si prevezmete taláre v posluchárni A01. Po ukončení promočného aktu ste povinní taláre vrátiť v časovom intervale do 30 minút.

Späť