Oznam o konaní doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre

napísal

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS TF sa uskutočnia dňa 11. 10. 2017 (streda) v čase od 8.00 do 16.00 h vo vestibule pavilónu MF na 1. poschodí.

Voľby sa konajú v súlade s platnou legislatívou, pravidlá volieb upravujú Zásady volieb do AS TF (2014) a Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do AS TF SPU v Nitre dostupné na stránke TF v priečinku Vnútorné predpisy. Priebeh volieb organizačne zabezpečuje Fakultná študentská volebná komisia (FŠVK).

Písomné neanonymné návrhy kandidátov do študentskej časti AS TF je možné odovzdať osobne podpredsedníčke AS TF za študentskú časť Ing. Michaele Jánošovej (Katedra dopravy a manipulácie) alebo vhodiť do schránky vo vestibule pavilónu MF najneskôr v pondelok 9. 10. 2017 do 12 h. Súčasťou návrhu je písomný súhlas navrhovaného kandidáta.

Späť