POZVÁNKA: „Základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany“

vložil: Ing. Ján Csillag

Technická fakulta SPU v Nitre, Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky organizuje na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky – Prezídiom Hasičského a záchranného zboru  v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov „Základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany“, ktorej absolvovanie je povinné k overeniu odbornej spôsobilosti a k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany.

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa uskutoční v priestoroch Technickej fakulty, v pavilóne Quatro (Q), cvičebňa MQ-12 v piatich sústredeniach po 24 hodín, v dňoch:

  • Sústredenie 21. – 23.02. 2019
  • Sústredenie 28.02. a 1 – 2.03. 2019
  • Sústredenie 07. – 09.03. 2019
  • Sústredenie 14. – 16.03. 2019
  • Sústredenie 21. – 23.03. 2019

 

Sústredenia sa uskutočnia v čase od 8:00 - 16:00.

Po ukončení odbornej prípravy je možné prihlásiť sa na overenie odbornej spôsobilosti na krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru, ktoré vykonáva overenie odbornej spôsobilosti skúškou a po jej úspešnom absolvovaní vydá osvedčenie, ktorého platnosť je 5 rokov odo dňa vykonania skúšky.

 

Viac informácii a prihláška v dokumente: POZVÁNKA na „Základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany“

Späť