Z histórie Technickej fakulty

Technická (predtým Mechanizačná) fakulta Slovenskej poľnohospodárskej uni­verzity v Nitre oslávi na začiatku akademického roka 2019/2020 päťdesiate výročie svojho vzniku. Od skromných začiatkov, ktoré znamenali budovanie nielen materiálno-technickej základne, ale aj učiteľského zboru, patrí fakulta v tomto období medzi vý­znamné vedeckovýskumné a vzdelávacie inštitúcie. Od svojho vzniku v septembri 1969 pripravila pre prax viac ako 10 000 absolventov, ktorí výrazne prispeli k technic­kému rozvoju nielen poľnohospodárskej prvovýroby pri spracovaní poľnohospodárskych produktov a k tvorbe novej techniky, ale aj ku skvalitneniu prevádzok v automobilovom priemysle. Hlavným poslaním fakulty je výchova technických manažérov a výrobných a prevádzkových inžinierov technického zamerania schopných uplatniť svoje vzdelanie v konkurenčnom prostredí na trhu práce.

 Základy konštituovania Technickej fakulty sa začali tvoriť už v roku 1946 pri zakladaní Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. Vtedy sa na uvedenej vysokej škole vytvoril Ústav strojníctva. V roku 1952 v rámci reorganizácie vysokých škôl vznikli z dvoch fakúlt Vysokej školy poľnohospodárske­ho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach dve samostatné vysoké školy – Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre a Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. V tom istom roku, po reorganizácii katedier na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, vznikla Katedra poľnohospodárskej mechanizácie a pôdoznalectva a po roku 1953 Katedra mechanizácie poľnohospodárstva. S rozvojom poľnohospodárskej techniky a jej uplatnením v praxi sa vytvorili v rámci Prevádzkovo-ekonomickej fakulty podmien­ky pre nový študijný odbor Mechanizácia poľnohospodárstva (1962). Následne, v roku 1969 vznikla Mechanizačná fakulta.

Základnou podmienkou, ktorá významne ovplyvňuje celú činnosť fakulty, je záujem o štúdium. Názov fakulty neodrážal obsah akreditovaných študijných progra­mov MF ani spoločenské trendy. Na základe návrhu fakulty rektor SPU v Nitre požia­dal MŠ SR o zmenu názvu fakulty na Technická fakulta. Po úspešnom akreditačnom konaní sa od apríla 2008 názov fakulty zmenil.

Významným rokom z viacerých hľadísk pre vtedajšiu Mechanizačnú fakultu bol akademický rok 2004/05. Okrem úspešne akreditovaných nových študijných progra­mov, ktoré predstavujú pomerne výraznú zmenu v orientácii vyučovacieho procesu na potreby praxe, bolo významnou aktivitou dislokovanie fakulty z priestorov Kalvárie do nového pavilónu MF v areáli SPU. Toto úsilie bolo úspešne zavŕšené aj vďaka práci a obetavosti všetkých pracovníkov fakulty a od akademického roka 2005/06 boli dané do užívania všetky laboratóriá, počítačové cvičebne a iné funkčné miestnosti podľa požiadaviek katedier. Katedra dopravy a manipulácie a časť Katedry zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (bývala Katedra stavieb) sa pres­ťahovali do pavilónu Q. Katedra strojov a výrobných biosystémov (bývala Katedra strojov a výrobných systémov) sídli v pavilóne CH.

V súčasnosti má Technická fakulta 72 pedagogických zamestnancov, ktorých viac ako   polovica (39) je docentov a profesorov. V roku 2014 fakulta úspešne naplnila kritériá komplexnej akreditácie a v súčasnom akademickom roku 2018/2019 študuje na fakulte 1234 študentov na všetkých stupňoch štúdia.