Vedecké podujatia Katedry fyziky

napísal (počet komentárov: 0)

Počas a koncom letného semestra minulého akademického roka žila Katedra fyziky prípravami a realizáciou dvoch medzinárodných konferencií, ktoré sa uskutočnili z kapacitných aj ekonomických dôvodov paralelne.

Obe podujatia sa už stali niekoľkoročnou tradíciou. Akronym konferencie PRAE je vytvorený zo slov „Physics – Research – Application – Education“, ktoré vystihujú tematické zameranie konferencie  na rozsiahlu problematiku výskumu, aplikácie výsledkov v praxi a vyučovania fyziky v kontexte univerzitného vzdelávania. V roku 2018 sa uskutočnil už jedenásty ročník PRAE formou posterovej sekcie v rámci BPS.

Medzinárodný workshop pre mladých vedcov BioPhys Spring (BPS) je podujatie, ktorého ambíciou je vytvárať platformu pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorá by im umožnila prezentáciu vedeckých výstupov a výmenu odborných skúseností v priateľskej atmosfére. Prvýkrát sa konal workshop v roku 2001 v Prahe. Organizujúcimi subjektmi okrem zakladajúcej Katedry fyziky Českej zemědělskej univerzity v Prahe sú Inštitút agrofyziky Bohdana Dobrzańského v Lubline (Poľsko), Katedra fyziky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Katedra fyziky a riadenia procesov Univerzity Sv. Štefana v Gödöllő (Maďarsko). Organizácia konferencie rotuje, pričom už tretí krát sa uskutočnila v Nitre – v roku 2010, 2014 a v tomto roku sa konal už sedemnásty ročník BPS. Ako vyplýva z názvu, tematicky je BPS workshop zameraný na rozsiahlu oblasť fyziky aplikovanej na biologické systémy a na výskum poľnohospodárskych a potravinárskych materiálov.

Na oboch paralelných podujatiach sa stretli vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci a doktorandi nielen z organizujúcich ale aj z ďalších inštitúcií (Univerzita Marie Curie-Sklodowskej v Lubline, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) a tiež doktorandi zo vzdialených krajín – z Turecka, Nigérie, Ghany a z Taiwanu.

Snáď ani nemusíme zdôrazňovať, že podobné vedecké podujatia majú pre fakultu význam z viacerých hľadísk: je to jeden z najlepších spôsobov zviditeľňovania a zvyšovania kreditu fakulty, príležitosť pre osobné stretnutia odborníkov z rozličných oblastí, priestor pre podnetné diskusie, efektívny spôsob výmeny informácií, skúseností a vytvárania kontaktov, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre formovanie vedeckých tímov na národnej i na medzinárodnej úrovni a sú nutnou podmienkou pre presadenie sa v európskom výskumnom priestore.

A na záver...

My skúsenejší vieme, že nie je jednoduché získať zanietených mladých ľudí pre náročnú vedeckú prácu. Atraktivita akademických profesií zaostáva za inými profesiami, rýchlo prinášajúcimi úspech. Navyše, v akademickej komunite uznávaní vedci sú v civilnom živote často celkom nenápadní a skromní, žiadne celebrity na titulných stránkach. O to viac nás môže potešiť nefalšovaný záujem a nadšenie mladých ľudí pre vedu, čo je typické pre atmosféru workshopov BioPhysSpring.  Spoločenský večer po ukončení vedeckej časti, nabitý úžasnými emóciami vyvolanými nielen zážitkami z workshopu a sprievodného programu, ale aj krásnymi ľudovými piesňami účastníkov z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Ghany, Nigérie a zo Slovenska, atmosféru plnú nadšenia iba umocnil. A to je najkrajšie ocenenie pre organizátorov, ďakujeme! J

 

doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.

Ing. Ana Petrović, PhD. 


Katedra fyziky Technickej fakulty SPU v Nitre     

Späť