Technická fakulta sa opäť prezentovala v Mlynoch

napísal (počet komentárov: 0)

Po minuloročnej úspešnej premiére Dňa otvorených dverí Technickej fakulty SPU v Nitre v obchodnom centre Galéria Mlyny vedenie TF pod taktovkou dekana prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., organizovalo 13. januára druhý ročník podujatia. Študenti, ich rodičia, učitelia, ale aj ďalší návštevníci OC mali príležitosť oboznámiť sa s aktivitami, ktoré fakulta realizuje. Uchádzači o štúdium zase zoznámiť sa s možnosťami výberu študijného programu, o ktorý by mali záujem. Túto príležitosť využili desiatky stredoškolákov.

TF so svojimi ôsmimi katedrami prezentovala, že je moderná, prakticky orientovaná vzdelávacia a vedeckovýskumná inštitúcia, poskytujúca svojim študentom kvalitné vzdelanie a dobrú perspektívu v uplatnení na trhu práce. „Predstavili sme široké spektrum technických disciplín a akreditovaných študijných programov, najmodernejšie prístrojové zariadenia a priblížili aplikáciu vedy a výskumu vo vybraných pracoviskách a katedrách s prepojením na priemyselnú prax. Katedry prezentovali nielen svoje možnosti spolupráce v oblasti vzdelávania, ale aj služieb v praxi,“ povedal dekan prof. Zdenko Tkáč. Podľa neho uplatnenie absolventov TF je v súčasnosti veľmi dobré a záujem o nich je už počas štúdia. „Dúfame, že viacerých dnes presvedčíme, že študovať na Technickej fakulte SPU v Nitre sa oplatí. A ktovie, možno raz sa práve niektorí z týchto  študentov stanú aj členmi významných výskumných tímov.“

Čím zaujali katedry?

Aj tentokrát katedry zaujali návštevníkov Mlynov praktickými ukážkami, ktoré sú už tradične najpríťažlivejšie.  

Katedra strojov a výrobných systémov predstavila najmodernejšie prístrojové zariadenia využívané v systéme presného poľnohospodárstva. Najväčšiu pozornosť pútal mobilný odoberač pôdnych vzoriek namontovaný na terénnom podvozku štvorkolky či prístroj na meranie emisií. Najmenších potešil šľapací traktor John Deere. 

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky demonštrovala rôzne typy POC modelov, prenosnú autonómnu automatizáciu, model autonómneho mobilného robota, ktorý zbiera informácie z okolitého priestoru pomocou ultrazvukových senzorov poskytujúcich údaje o vzdialenosti, na základe ktorých sa robot dokáže vyhýbať prekážkam.  Pod názvom  Zahraj si na živých kvetoch prezentovali možnosti bezkontaktného snímania porastu pomocou zariadenia CropCircle. Verejnosť si tak mohla vyskúšať princíp bezkontaktného snímania obsahu dusíka v rastlinách, ktorá je jednou z technológií tzv. presného poľnohospodárstva. Keďže obsah dusíka v rastlinách ovplyvňuje spektrálnu odrazivosť vybraných vlnových dĺžok, údaje zo senzora sa v poľnohospodárskej praxi využívajú ako vstupná informácia pre zmenu dávky hnojív.

Katedra konštruovania strojov prilákala  do svojho stánku tenzometrickým snímačom sily a prístrojom na meranie frekvencie kmitania rukou.

Katedra kvality a strojárskych technológií prezentovala 3D skener, na ktorom ukázali ako prístroj pracuje v reálnom čase. Táto metóda sa vo výrobnej praxi používa pri reverznom inžinierstve tvarovo náročných výrobkov, kde takto vytvorený 3D model slúži na simuláciu prevádzkového zaťaženia a následne konštrukčných úprav. Tiež predstavili ultrazvukový prístroj na meranie hrúbky materiálu, vibrácie a pod.

Už tradične veľký záujem, najmä zo strany chlapcov, vzbudil automobil Peugeot 208, ktorý prezentovala Katedra dopravy a manipulácie, ako aj prístroje na kontrolu stavu batérie, meranie tlaku vo valcoch, bodu varu brzdovej kvapaliny a pod.

Katedra stavieb, zaoberajúca sa otázkami legislatívy a dokumentácie stavieb, počítačovej grafiky, bezpečnosti a kvality prostredia, energetickej náročnosti atď., prezentovala meracie a diagnostické zariadenia s ich softvérovým príslušenstvom, ako aj pedagogickú a výskumnú činnosť doplnenú i formou predloženého farebného portfólia, kde boli zachytené ďalšie zaujímavé metódy k stanoveniu vlastností materiálov a vzťahov zisťovaných v kvalite prostredia a bezpečnosti práce.

Katedra fyziky predstavila najmodernejšie prístroje, medzi nimi analyzátor a merač vlhkosti.

Mimoriadne zaujala aj diagnostická technika  - na diagnostiku hluku a tlaku a prístroj na monitorovanie a analýzu škodlivých látok, uvoľňovaných do životného prostredia, ktoré prezentovala Katedra výrobnej techniky.

Osobné diskusie a prezentácie pri stanovištiach striedali ukážky vedeckovýskumnej činnosti tvorivých tímov a vybraných prístrojových zariadení. V rámci vzdelávania TF prezentovala aj možnosť absolvovania kurzov v autoškole  a pre záujemcov v rámci podnikateľskej činnosti, predovšetkým z Nitry.

POKRAČOVANIE článku + FOTO je na tomto odkaze.

Renáta Chosraviová

Späť