Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

napísal (počet komentárov: 0)

V dňoch 11. a 12. júna sa v Kongresovom centre A. Bernoláka uskutočnil už 21. ročník konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (XXI International Conference of Young Scientists - ICYS 2019). Záštitu nad konferenciou prevzal dekan fakulty, prof. Ing. Roman Gálik, PhD., a konala sa pri príležitosti 50. výročia založenia fakulty.

Už tradične sa konferencie zúčastnili, okrem našich doktorandov aj doktorandi a mladí vedeckí pracovníci z Technickej fakulty  ČZU v Praze a z Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene. Vedecký program konferencie prebiehal v anglickom jazyku, príspevky účastníkov (výlučne v anglickom jazyku) sú publikované v recenzovanom zborníku (Proceedings of the XXI International Conference of Young Scientists - ICYS 2019) a vo vedeckom časopise Acta technologica agriculturae (resp. prebieha recenzný proces).

Vedecký výbor konferencie skonštatoval, že vystúpenia účastníkov (spolu 27) boli na veľmi dobrej až vynikajúcej úrovni, pričom doktorandi TF úspešne reprezentovali fakultu – vedecky hodnotnými príspevkami a výbornou angličtinou.

Okrem vystupujúcich účastníkov sa konferencie zúčastnili aj členovia vedenia partnerských fakúlt. Práve vo vzájomnom spoznávaní a oboznamovaní sa s výsledkami vlastnej vedecko-výskumnej a inej tvorivej činnosti je významný prínos konferencie, na ktorej organizácii sa striedavo podieľajú vyššie uvedené partnerské fakulty. My skúsenejší vieme, že najmä tímová vedecko-výskumná práca prináša úspech a uvedomujeme si, že veda na Slovensku, v Európe aj vo svete má budúcnosť, len vtedy ak v nej nájdu svoje uplatnenie mladí ľudia. Aj takto by sa dalo vyjadriť posolstvo konferencie ICYS 2019.

Nasledujúci, 22. ročník konferencie ICYS 2020 sa uskutoční budúci rok v Prahe.

Späť