Výročné zhromaždenie AO a zamestnancov TF SPU v Nitre

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

V Správe o činnosti akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2013, ktorú predniesla predsedníčka akademického senátu doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., odzneli informácie o obsahu a výsledkoch rokovania jednotlivých zasadnutí senátu a tiež informácie o zasadnutiach Rady vysokých škôl SR. Faktografické informácie doplnila predsedníčka AS TF hodnotením činnosti akademického senátu na základe osobných skúseností. Poďakovala sa za podnety a pripomienky k materiálom zo strany akademickej obce a ocenila tvorivú a korektnú spoluprácu akademického senátu s vedením fakulty a s členmi AS SPU.

Správu o činnosti študentskej časti AS TF SPU v Nitre za rok 2013  a informácie o aktivitách študentského parlamentu predniesol Ing. Michal Angelovič, podpredseda AS TF za študentskú časť.

S informáciou o činnosti Technickej fakulty SPU v Nitre za rok 2013 vystúpil dekan Technickej fakulty SPU v Nitre prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. Dekan fakulty vo svojom vystúpení oboznámil prítomných s najdôležitejšími udalosťami a aktivitami TF v oblasti výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti, tiež v oblasti zahraničných vzťahov a spolupráce s odbornou verejnosťou a poskytol informáciu o hospodárení TF v roku 2013. Dekan s potešením konštatoval, že fakulta zaznamenala vo viacerých oblastiach výrazný nárast výkonov (napr. nárast počtu publikácií a citácií evidovaných v databázach SCI, WoS a Scopus). Všetkým zamestnancom za ich podiel na pozitívnych výsledkoch fakulty, a zároveň všetkým učiteľom pri príležitosti Dňa učiteľov, vyslovil uznanie a poďakovanie.

Na vystúpenia predrečníkov reagoval hosť zasadnutia predseda AS SPU v Nitre doc. Ing. Ján Weis, CSc. a informoval prítomných o aktuálnom dianí nielen na pôde SPU ale aj v širšom akademickom prostredí.

Po skončení zasadnutia sa uskutočnil spoločný obed v zamestnaneckej jedálni ŠD A. Bernoláka.

(doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.)

Späť