Stretnutie s dôchodcami

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

V úvode ich pozdravil dekan fakulty prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. a stručne ich informoval o dianí a udalostiach, ktorými žila fakulta v predchádzajúcom roku. Peknou tradíciou sa stalo i zablahoželanie jubilantom, ktorí v roku 2013 oslávili okrúhle výročie narodenia. Ďalšia časť stretnutia sa niesla v príjemnej a priateľskej atmosfére. Naši seniori si zaspomínali na chvíle prežité na fakulte nielen s bývalými kolegami, ale aj s členmi vedenia fakulty a so zástupcami OZ PŠaV. (Ing. Alena Jančušková)

Späť