Projekt Bi4Fun – zábavná hra na vážnu tému

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 15. a 16. októbra 2018 sa na Technickej fakulte SPU v Nitre uskutočnilo úvodné stretnutie projektu Erasmus+ s názvom Biz4Fun - Let’s have fun with the business start-up. Projekt sa zameriava na problém nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá je vo všeobecnosti v krajinách EÚ oveľa vyššia než miera nezamestnanosti v ostatných vekových kategóriách. Vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí odráža ťažkosti, ktorým čelia mladí ľudia pri hľadaní zamestnania – chýbajúce zručnosti a nedostatočné vzdelanie sú jedným z kľúčových vysvetlení, ale súčasťou problému sú aj ťažkosti pri prechode a segmentácia trhu práce. Regionálne rozdiely v niektorých členských štátoch tieto problémy zväčšujú. Jedným zo spôsobov, ako znížiť vysoký počet nezamestnaných mladých ľudí, je pomôcť im rozbehnúť vlastné podnikanie. Potreba celoživotného vzdelávania a podnikateľské aktivity mladých ľudí sú mimoriadne dôležité pri tvorbe pracovných miest a udržateľného rastu ekonomiky, čoho dôkazom je že ide o jednu z priorít programu EÚ ako nástroja boja proti nezamestnanosti a sociálnemu vylúčeniu mladých ľudí.

Projekt Biz4Fun sa zameriava na zlepšenie situácie mladých ľudí na trhu práce tým, že podporuje vytváranie nových firiem a snaží sa posilniť postavenie mladých ľudí ponukou množstva špecifických vzdelávacích materiálov a zdrojov. Prostredníctvom synergického efektu medzinárodnej spolupráce, transferu inovácie a rozvoja inovácií 7 partnerov zo 6 krajín  zadefinovalo hlavné ciele projektu Biz4Fun:

  • Vhodnou formou prezentovať osvedčené postupy v oblasti zakladania a rozvoja technologických inkubátorov a prostredníctvom spolupráce medzi výskumnými inštitúciami, vzdelávacími organizáciami a vhodnými stakeholdermi pôsobiacimi v priemysle vypracovať vzdelávacie scenáre pre virtuálne vzdelávacie prostredie Biz4Fun a online hru zameranú na zakladanie start-upov.
  • Vytvoriť online kurzu pre 3D virtuálne vzdelávacie prostredie zameraný na témy a zručnosti potrebné na založenie a riadenie obchodnej spoločnosti.
  • Vytvoriť online hru pre 3D virtuálne vzdelávacie prostredie zameranú na zakladanie a budovanie novej obchodnej spoločnosti.

Očakávaný dopad projektu na cieľové skupiny by mal priniesť zlepšenie situácie mladých ľudí na trhu práce, priamy transfér poznatkov z akademického prostredia do praxe ako aj výmenu poznatkov a skúseností medzi účastníkmi zo zapojených krajín.

Späť