Medzinárodný strojársky veľtrh 2013

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

Už tradične svoje aktivity v oblasti vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti na ňom prezentovali i pracoviska Technickej fakulty SPU v Nitre. Konkrétne modely a zariadenia predstavili KSVS, KKST, KEAI, KKS. Sprievodné akcie formou medzinárodných konferencií pod názvom „Kvalita a spoľahlivosť technických systémov“ a „ Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013“ zorganizovali KKST a KKS. K zvýšenému záujmu predovšetkým laickej verejnosti prispela akcia „Mladý vodič“, ktorá sa konala pod gesciou zamestnancov ODVS.

Expozíciu Technickej fakulty SPU v Nitre si v pavilóne „A“ v sprievode dekana fakulty Zdenka Tkáča prezrel štátny tajomník MŠVVaŠ SR Štefan Chudoba a významní predstavitelia Nitry a regiónu.

 

Späť