Medzinárodná študentská vedecká konferencia na TF SPU v Nitre

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V stredu 20. apríla 2016 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konala medzinárodná študentská vedecká konferencia pod názvom „Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve“. O čo najlepšie umiestnenie sa v troch rokovacích sekciách uchádzalo 32 prác, medzi ktorými boli aj práce zo zahraničných univerzít: z Ukrajiny (2 práce), zo Srbska (2 práce), z Maďarska (1 práca) a z ČR (2 práce).

Najlepším študentom TF SPU v Nitre z každej sekcie bolo za úspešnú reprezentáciu fakulty navrhnuté motivačné štipendium a okrem finančnej odmeny získali aj vecné dary od podnikov, ktorých zástupcovia boli členmi každej komisie: Ing. Peter Lenďák zo S-EKA s.r.o., Ing. Peter Miháľ, CSc. z Agroservis s.r.o. a Ing. Anton Smutny z Muehlbauer Technologies, s.r.o. . Najlepšie práce študentov z iných univerzít boli ocenené diplomom. Všetky súťažné práce sú uverejnené v zborníku na CD disku, ktorý si odniesol každý účastník konferencie.

 

SEKCIA „A“: VYUŽITIE TECHNIKY V POĽNOHOSPODÁRSTVE, V POTRAVINÁRSTVE A V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

1. KRIŽAN, M. – KAŽIMÍROVÁ, V.: NÁVRH ABSORPČNEJ KOLÓNY NA TLAKOVÉ VODNÉ PRANIE BIOPLYNU

1. JOSIPOVIĆ, M. – TOMIĆ, M. – DIKOVIĆ, L. – IVKOVIĆ, N.: THE USAGE OF AN INTELLIGENT SYSTEM IN FUNCTION OF SOIL MOISTURE MONITORING (SRBSKO)

2. FÜRSTEZELLER, A. – JOBBÁGY, J. – MICHLIAN, N. – ZÁHORSKÁ, R.: POZDĹŽNA ROVNOMERNOSŤ POSTREKU

2. TÓTH, J. – MÉSZÁROS, C. – BÁLINT, Á.: EVALUATION OF RESULTS OF THE SOIL COLUMN EXPERIMENTS (MAĎARSKO)

3. MRÁZ, M. – URBANOVIČOVÁ, O: VYUŽITIE INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV NA EVIDENCIU DOKUMENTÁCIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE

3. VAŠKOVÁ, K. – GERŠL, M. – MAREČEK, J.: ANALÝZA SKLADBY GASTRONOMICKÉHO ODPADU A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITIA PRE VÝROBU BIOPLYNU V OKRESE KOMÁRNO (ČR)

 

SEKCIA „B“: MOTOROVÉ VOZIDLÁ A BEZPEČNOSŤ PRÁCE

1. FRÓLO, P. – HUJO, Ľ.: MONITOROVANIE VOZIDIEL BEZ VYUŽITIA SIGNÁLU GPS

2. JÁNOŠÍK, J. – VITÁZEK, I.: POROVNANIE VÝKONOVÝCH PARAMETROV A EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV DVOCH DRUHOV POHONOV U OSOBNÝCH AUTOMOBILOV

3. ŠMEHYL, V. – ŽITŇÁK, M.: ANALÝZA RIZÍK PRI PRÁCI S LEŠENÍM

 

SEKCIA „C“: INFORMAČNÉ A RIADIACE SYSTÉMY VO VÝROBNEJ TECHNIKE

1. HOLÝ, P. – PAULOVIČ, S. – CVIKLOVIČ, V.: NÁVRH ELEKTRONICKÉHO DIFERENCIÁLU V MODELI AUTOMOBILU

1. OBRADOVIĆ, S. – MILIVOJEVIĆ, M. – FORST, D. – DRNDAREVIĆ, D.: RATIONAL SOFTWARE SOIL CLASSIFICATOR FOR BERRY FRUITS BASED ON RADIAL BASIS FUNCTION NEURAL NETWORKS (SRBSKO)

2. CHROBÁK, S. – CVIKLOVIČ, V.: ŠTVORVRTUĽOVÝ VRTUĽNÍK

3. GLAJSA, M – CVIKLOVIČ, V.: RIEŠENIE AUTOMATICKEJ VÝŠKY PLAZMOVÉHO HORÁKA

Späť