Exkurzia vo firme Hanon Systems Slovakia s.r.o.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Automobilové dopravné systémy pod gestorstvom Katedry dopravy a manipulácie sa začiatkom decembra zúčastnili exkurzie vo firme  Hanon Systems Slovakia s.r.o. v Ilave. Exkurzia bola plánovaná ako súčasť výučby predmetov T15-0031-I Využitie tepelných procesov a T15-0028-I Teória manipulačnej techniky.

Hanon Systems je globálnou spoločnosťou s viac ako 22 tisíc zamestnancami orientujúcou sa na vývoj a výrobu klimatizačných systémov pre automobilový priemysel na 51 výrobných miestach a 23 inžinierskych centrách celkom v 22 krajinách sveta. V tomto segmente jej patrí druhé miesto na svete z hľadiska obratu. Spoločnosť sa radí medzi troch najväčších výrobcov komponentov pre automobilový priemysel vo svete. Výrobný závod Hanon Systems Slovakia v Ilave sa orientuje na výrobu klimatizačných jednotiek pre automobilky Kia, Hyundai, Ford, VW, BMW, McLaren, Porsche a ďalšie. Vznikol v roku 2007 a v súčasnosti zamestnáva viac ako 900 zamestnancov.

Študentom pri úvodnej prezentácii bola o.i. podaná informácia o organizačnej štruktúre spoločnosti Hanon Systems, získaných oceneniach, požiadavkách zákazníkov a zameraní závodu v Ilave. Pri prehliadke výrobných priestorov sa oboznámili s technológiami od prípravy granulátu pre vstrekovacie lisy, s výrobou výliskov pre ventilačné a klimatizačné jednotky, výrobou výmenníkov tepla (výparníky, kondenzátory) až po montáž a záverečnú kontrolu jednotiek HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning). Popri tom sa oboznámili s rôznymi typmi dopravníkov, manipulátorov a robotov. V každej časti výroby a montáže sa im venoval príslušný výrobný inžinier. Na záver sa konala diskusia. Exkurzie sa zúčastnili študenti s pedagógom (gestorom predmetov) doc. Ing. Ivanom Vitázkom, CSc. Cieľ exkurzie, a to overenie resp. prepojenie získaných teoretických vedomostí (z termomechaniky, techniky chladenia, manipulačnej techniky a pod.) v praxi bol vďaka ochote a prístupu zamestnancom firmy Hanon splnený.

Späť