Agrosalón 2013

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

Na slávnostnom otvorení veľtrhu sa zúčastnili predstavitelia MPRV SR – vedúci Služobného úradu Anton Stredák, generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva Ján Vajs, generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka  Martin Barbarič. Našu expozíciu  poctili návštevou štátny tajomník MPRV SR Štefan Adam a poslanec Národnej rady SR a člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie  Marián Záhumenský.

Technická fakulta SPU v Nitre sa stala jedným z odborným garantom sprievodného programu veľtrhu. Využívanie satelitnej navigácie či už  v prevádzke poľnohospodárskych strojov, alebo pri efektívnej aplikácií priemyselných hnojív, ale i  problematiku využívania informácií o pohybe strojov v rastlinnej výrobe a ich využitie v manažmente, prezentovali odbornej verejnosti zamestnanci Katedry strojov a výrobných systémov. So značným záujmov sa stretli semináre organizované Katedrou dopravy a manipulácie a Centrom výskumu obnovitelných zdrojov energie, ktoré priblížili účastníkom tematiky technológií pre neutralizáciu živočíšnych odpadov, vlastnosti tuhých bioplynov a ich energetického zhodnotenie a uplatnenia technológie  suchej fermentácie pri výrobe bioplynov z biologicky rozložiteľných odpadov. Jedna z prednášok bola venovaná problematike realizácie technických kontrol vozidiel v sektore poľnohospodárstva.

Späť